( 0 balsošana )

Jūsu komentāri ir laipni gaidīti!

Parādīt Komentārus

+ 15 tēmas
Pamatfrāzes, Saruna, Meklēt cilvēku, Laiks, Atvadīšanās, Bārs, Restorāns, Taksometrs, Transports, Viesnīcā, Pludmale, Ģimene, Emocijas, Vēlos iemācīties, Krāsas, Skaitļi, Ja ir radušās problēmas,

Tulkojums / Skaitļi


Mācīties albāņu valoda - Skaitļi
Mācīties albāņu valoda - Skaitļi


Latviešu valoda Albāņu valoda
Nulle Zero - zεɾɔ
Viens Një - ɲə
Divi Dy - dy
Trīs Tre - tɾε
Četri Katër - katəɾ
Pieci Pesë - pεsə
Seši Gjashtë - ɟaʃtə
Septiņi Shtatë - ʃtatə
Astoņi Tetë - tεtə
Deviņi Nëntë - nəntə
Desmit Dhjetë - ðjεtə
Vienpadsmit Njëmbëdhjetë - ɲəmbəðjεtə
Divpadsmit Dymbëdhjetë - dymbəðjεtə
Trīspadsmit Trembëdhjetë - trεmbəðjεtə
Četrpadsmit Katërmbëdhjetë - katəɾmbəðjεtə
Piecpadsmit Pesëmbëdhjetë - pεsəmbəðjεtə
Sešpadsmit Gjashtëmbëdhjetë - ɟaʃtəmbəðjεtə
Septiņpadsmit Shtatëmbëdhjetë - ʃtatəmbəðjεtə
Astoņpadsmit Tetëmbëdhjetë - tεtəmbəðjεtə
Deviņpadsmit Nënëtëmbëdhjetë - nəntəmbəðjεtə
Divdesmit Njëzetë - ɲəzεtə
Divdesmit viens Njëzetë e një - ɲəzεtə ε ɲə
Divdesmit divi Njëzetë e dy - ɲəzεtə ε dy
Divdesmit trīs Njëzetë e tre - ɲəzεtə ε tɾε
Divdesmit četri Njëzetë e katër - ɲəzεtə ε katəɾ
Divdesmit pieci Njëzetë e pesë - ɲəzεtə ε pεsə
Divdesmit seši Njëzetë e gjashtë - ɲəzεtə ε ɟaʃtə
Divdesmit septiņi Njëzetë e shtatë - ɲəzεtə ε ʃtatə
Divdesmit astoņi Njëzetë e tetë - ɲəzεtə ε tεtə
Divdesmit deviņi Njëzetë e nëntë - ɲəzεtə εnəntə
Trīsdesmit Tridhjetë - tɾiðjεtə
Trīsdesmit viens Tridhjetë e një - tɾiðjεtə ε ɲə
Trīsdesmit divi Tridhjetë e dy - tɾiðjεtə ε dy
Trīsdesmit trīs Tridhjetë e tre - tɾiðjεtə ε trε
Trīsdesmit četri Tridhjetë e katër - tɾiðjεtə ε katəɾ
Trīsdesmit pieci Tridhjetë e pesë - tɾiðjεtə εpεsə
Trīsdesmit seši Tridhjetë e gjashtë - tɾiðjεtə εɟaʃtə
Četrdesmit Dyzetë - dyzεt
Piecdesmit Pesëdhjetë - pεsəðjεtə
Sešdesmit Gjashtëdhjetë - ɟaʃtəðjεtə
Septiņdesmit Shtatëdhjetë - ʃtatəðjεtə
Astoņdesmit Tetëdhjetë - tεtəðjεtə
Deviņdesmit Nëntëdhjetë - nəntəðjεtə
Simts Njëqind - ɲəcind
Simts pieci Njëqind e pesë - ɲəcind ε pεsə
Divi simti Dyqind - dycind
Trīs simti Treqind - tɾεcind
Četri simti Katërqind - katəɾcind
Tūkstotis Një mijë - ɲə mijə
Tūkstotis pieci simti Një mijë e pesëqind - ɲə mijə ε pεsəcind
Divi tūkstoši Dy mijë - dymijə
Desmit tūkstoši Dhjetë mijë - ðjεtə mijə

Loecsen Print