Tulkojums / Skaitļi


Mācīties ebreju valoda - Skaitļi
Mācīties ebreju valoda - Skaitļi
www.loecsen.com

Latviešu valoda Ebreju valoda
Nulle אפס - efes
Viens אחד - ehad
Divi שנים - shnaym
Trīs שלושה - shlosha
Četri ארבעה - arba'a
Pieci חמישה - hamysha
Seši ששה - shysha
Septiņi שבעה - shyva
Astoņi שמונה - shmona
Deviņi תשעה - tysha
Desmit עשרה - asara
Vienpadsmit אחד-עשר - ehad-asar
Divpadsmit שנים-עשר - shneym-asar
Trīspadsmit שלושה-עשר - shlosha-asar
Četrpadsmit ארבעה-עשר - arbaa-asar
Piecpadsmit חמישה-עשר - hamysha-asar
Sešpadsmit ששה-עשר - shysha-asar
Septiņpadsmit שבעה-עשר - shyva-asar
Astoņpadsmit שמונה-עשר - shmona-asar
Deviņpadsmit תשעה-עשר - tysha-asar
Divdesmit עשרים - esrym
Divdesmit viens עשרים ואחד - esrym veehad
Divdesmit divi עשרים ושנים - esrym veshnaym
Divdesmit trīs עשרים ושלושה - esrym veshlosha
Divdesmit četri עשרים וארבעה - esrym vearbaa
Divdesmit pieci עשרים וחמישה - esrym vehamysha
Divdesmit seši עשרים וששה - esrym veshysha
Divdesmit septiņi עשרים ושבעה - esrym veshyva
Divdesmit astoņi עשרים ושמונה - esrym veshmona
Divdesmit deviņi עשרים ותשעה - esrym vetysha
Trīsdesmit שלושים - shloshym
Trīsdesmit viens שלושים ואחד - shloshym vehad
Trīsdesmit divi שלושים ושנים - shloshym veshnaym
Trīsdesmit trīs שלושים ושלושה - shloshym veshlosha
Trīsdesmit četri שלושים וארבעה - shloshym vearbaa
Trīsdesmit pieci שלושים וחמישה - shloshym vehamysha
Trīsdesmit seši שלושים וששה - shloshym veshysha
Četrdesmit ארבעים - arbaym
Piecdesmit חמשים - hamyshym
Sešdesmit ששים - shyshym
Septiņdesmit שבעים - shyv'eym
Astoņdesmit שמונים - shmonym
Deviņdesmit תשעים - tysh'eym
Simts מאה - mea
Simts pieci מאה וחמישה - mea vehamysha
Divi simti מאתים - mataym
Trīs simti שלוש מאות - shlosh meot
Četri simti ארבע מאות - arba meot
Tūkstotis אלף - elef
Tūkstotis pieci simti אלף חמש מאות - elef hamesh meot
Divi tūkstoši אלפיים - alpaym
Desmit tūkstoši עשרת אלפים - aseret alafym
( 0 balsošana )

Jūsu komentāri ir laipni gaidīti!

Parādīt Komentārus