Tulkojums / Skaitļi


Mācīties grieķu valoda - Skaitļi
Mācīties grieķu valoda - Skaitļi
www.loecsen.com

Latviešu valoda Grieķu valoda
Nulle Μηδέν - midén
Viens Ένα - éna
Divi Δύο - dío
Trīs Τρία - tría
Četri Τέσσερα - téssera
Pieci Πέντε - péde
Seši Έξι - éxi
Septiņi Εφτά - eftá
Astoņi Οκτώ - ohtó
Deviņi Εννέα - enéa
Desmit Δέκα - déka
Vienpadsmit Έντεκα - édeka
Divpadsmit Δώδεκα - dódeka
Trīspadsmit Δεκατρία - dekatría
Četrpadsmit Δεκατέσσερα - dekatéssera
Piecpadsmit Δεκαπέντε - dekapéde
Sešpadsmit Δεκαέξι - dekaéxi
Septiņpadsmit Δεκαεφτά - dekaeftá
Astoņpadsmit Δεκαοκτώ - dekaohtó
Deviņpadsmit Δεκαεννέα - dekaenéa
Divdesmit Είκοσι - íkosi
Divdesmit viens Εικοσιένα - ikosiéna
Divdesmit divi Είκοσιδύο - ikosidío
Divdesmit trīs Είκοσιτρία - ikositría
Divdesmit četri Είκοσιτέσσερα - ikositéssera
Divdesmit pieci Είκοσιπέντε - ikosipéde
Divdesmit seši Είκοσιέξι - ikosiéxi
Divdesmit septiņi Είκοσιεφτά - ikosieftá
Divdesmit astoņi Είκοσιοκτώ - ikosiohtó
Divdesmit deviņi Είκοσιεννέα - ikosienéa
Trīsdesmit Τριάντα - triáda
Trīsdesmit viens Τριανταένα - triadaéna
Trīsdesmit divi Τριανταδύο - triadadío
Trīsdesmit trīs Τριαντατρία - triadatría
Trīsdesmit četri Τριαντατέσσερα - triadatéssera
Trīsdesmit pieci Τριανταπέντε - triadapénte
Trīsdesmit seši Τριανταέξι - triadaéxi
Četrdesmit Σαράντα - saráda
Piecdesmit Πενήντα - penída
Sešdesmit Εξήντα - exída
Septiņdesmit Εβδομήντα - evdomída
Astoņdesmit Ογδόντα - ogdóda
Deviņdesmit Ενενήντα - enenída
Simts εκατό - ekató
Simts pieci πεντακόσια - pedakósia
Divi simti διακόσια - diakósia
Trīs simti Τριακόσια - triakósia
Četri simti Τετρακόσια - tetrakósia
Tūkstotis Χίλια - hília
Tūkstotis pieci simti Χίλιαπεντακόσια - hiliapedakósia
Divi tūkstoši Δυο χιλιάδες - dío hiliádes
Desmit tūkstoši Δέκα χιλιάδες - déka hiliádes
( 0 balsošana )

Jūsu komentāri ir laipni gaidīti!

Parādīt Komentārus