Tulkojums / Skaitļi


Mācīties hindi valoda - Skaitļi
Mācīties hindi valoda - Skaitļi
www.loecsen.com

Latviešu valoda Hindi valoda
Nulle शून्य - Śhūn'ya
Viens एक - Ēk
Divi दो - 
Trīs तीन - Tīn
Četri चार - Tchār
Pieci पांच - Pān̄ch
Seši छह - Tchèh
Septiņi सात - Sāt
Astoņi आठ - Āṭh
Deviņi नौ - Nau
Desmit दस - Dass
Vienpadsmit ग्यारह - Gyārha
Divpadsmit बारह - Bārha
Trīspadsmit तेरह - Tērha
Četrpadsmit चौदह - Tchaudha
Piecpadsmit पंद्रह - Pandrha
Sešpadsmit सोलह - Sōlha
Septiņpadsmit सत्रह - Satrha
Astoņpadsmit अठारह - Aṭhārha
Deviņpadsmit उन्नीस - Unnīss
Divdesmit बीस - Bīss
Divdesmit viens इक्कीस - Ikkīss
Divdesmit divi बाईस - Bā'īss
Divdesmit trīs तेईस - Tē'īss
Divdesmit četri चौबीस - Tchaubīss
Divdesmit pieci पच्चीस - Pacchīss
Divdesmit seši छब्बीस - Tchabbīss
Divdesmit septiņi सत्ताईस - Sattā'īss
Divdesmit astoņi अट्ठाईस - Aṭṭhā'īss
Divdesmit deviņi उनतीस - Untīss
Trīsdesmit तीस - Tīss
Trīsdesmit viens इकतीस - Iktīss
Trīsdesmit divi बत्तीस - Battīss
Trīsdesmit trīs तैंतीस - Taintīss
Trīsdesmit četri चौंतीस - Tchauntīss
Trīsdesmit pieci पैंतीस - Paintīss
Trīsdesmit seši छत्तीस - Tchattīss
Četrdesmit चालीस - Tchālīss
Piecdesmit पचास - Patchāss
Sešdesmit साठ - Sāṭh
Septiņdesmit सत्तर - Sattoeur
Astoņdesmit अस्सी - As'sī
Deviņdesmit नब्बे - Nabbē
Simts सौ - Sau
Simts pieci एक सौ पांच - Ēk sau pān̄ch
Divi simti दो सौ - Dō sau
Trīs simti तीन सौ - Tīn sau
Četri simti चार सौ - Tchār sau
Tūkstotis हजार - Hajār
Tūkstotis pieci simti हजार पांच सौ
Divi tūkstoši दो हजार - Dō hajār
Desmit tūkstoši दस हजार - Das hajār




( 0 balsošana )

Jūsu komentāri ir laipni gaidīti!

Parādīt Komentārus