Tulkojums / Skaitļi


Mācīties horvātu valoda - Skaitļi
Mācīties horvātu valoda - Skaitļi
www.loecsen.com

Latviešu valoda Horvātu valoda
Nulle Nula
Viens Jedan
Divi Dva
Trīs Tri
Četri Četiri
Pieci Pet
Seši Šest
Septiņi Sedam
Astoņi Osam
Deviņi Devet
Desmit Deset
Vienpadsmit Jedanaest
Divpadsmit Dvanaest
Trīspadsmit Trinaest
Četrpadsmit Četrnaest
Piecpadsmit Petnaest
Sešpadsmit Šesnaest
Septiņpadsmit Sedamnaest
Astoņpadsmit Osamnaest
Deviņpadsmit Devetnaest
Divdesmit Dvadeset
Divdesmit viens Dvadeset jedan
Divdesmit divi Dvadeset dva
Divdesmit trīs Dvadeset tri
Divdesmit četri Dvadeset četiri
Divdesmit pieci Dvadeset pet
Divdesmit seši Dvadeset šest
Divdesmit septiņi Dvadeset sedam
Divdesmit astoņi Dvadeset osam
Divdesmit deviņi Dvadeset devet
Trīsdesmit Trideset
Trīsdesmit viens Trideset jedan
Trīsdesmit divi Trideset dva
Trīsdesmit trīs Trideset tri
Trīsdesmit četri Trideset četiri
Trīsdesmit pieci Trideset pet
Trīsdesmit seši Trideset šest
Četrdesmit Četrdeset
Piecdesmit Pedeset
Sešdesmit Šezdeset
Septiņdesmit Sedamdeset
Astoņdesmit Osamdeset
Deviņdesmit Devedeset
Simts Sto
Simts pieci Sto pet
Divi simti Dvjesto
Trīs simti Tristo
Četri simti Četiristo
Tūkstotis Tisuća
Tūkstotis pieci simti Tisuću petsto
Divi tūkstoši Dvije tisuće
Desmit tūkstoši Deset tisuća
9.0/10 (1 balsošana)

Jūsu komentāri ir laipni gaidīti!

Parādīt Komentārus