Tulkojums / Skaitļi


Mācīties serbu valoda  - Skaitļi
Mācīties serbu valoda - Skaitļi
www.loecsen.com

Latviešu valoda Serbu valoda
Nulle Nula - noula
Viens Jedan - yedan
Divi Dva - dva
Trīs Tri - tri
Četri Četiri - tchètiri
Pieci Pet - pet
Seši Šest - chèstt
Septiņi Sedam - sedamm
Astoņi Osam - osamm
Deviņi Devet - devet
Desmit Deset - deset
Vienpadsmit Jedanaest - yèdanaèsstt
Divpadsmit Dvanaest - dvanaèsstt
Trīspadsmit Trinaest - trinaèsstt
Četrpadsmit Četrnaest - tchètrnaèsstt
Piecpadsmit Petnaest - pètnaèsstt
Sešpadsmit Šesnaest - chèssnaèsstt
Septiņpadsmit Sedamnaest - sèdammnaèsstt
Astoņpadsmit Osamnaest - ossammnaèsstt
Deviņpadsmit Devetnaest - dèvètnaèsstt
Divdesmit Dvadeset - Dvadèssètt
Divdesmit viens Dvadeset jedan - dvadèssètt yedan
Divdesmit divi Dvadeset dva - dvadèssètt dva
Divdesmit trīs Dvadeset tri - dvadèssètt tri
Divdesmit četri Dvadeset četiri - dvadèssètt tchetiri
Divdesmit pieci Dvadeset pet - dvadèssètt pet
Divdesmit seši Dvadeset šest - dvadèssètt chest
Divdesmit septiņi Dvadeset sedam - dvadèssètt sedam
Divdesmit astoņi Dvadeset osam - dvadèssètt osam
Divdesmit deviņi Dvadeset devet - dvadèssètt devet
Trīsdesmit Trideset - tridèssètt
Trīsdesmit viens Trideset jedan - tridèssètt yedan
Trīsdesmit divi Trideset dva - tridèssètt dva
Trīsdesmit trīs Trideset tri - tridèssètt tri
Trīsdesmit četri Trideset četiri - tridèssètt tchètiri
Trīsdesmit pieci Trideset pet - tridèssètt pet
Trīsdesmit seši Trideset šest - tridèssètt chèstt
Četrdesmit Četrdeset - tchetrdèssètt
Piecdesmit Pedeset - pèdèssètt
Sešdesmit Šezdeset - chezdèssètt
Septiņdesmit Sedamdeset - sèdammdèssètt
Astoņdesmit Osamdeset - ossamdèssètt
Deviņdesmit Devedeset - dèvèdèssètt
Simts Sto - sto
Simts pieci Sto pet - sto pet
Divi simti Dvesta - dvèsta
Trīs simti Trista - trista
Četri simti Četiristo - tchètiristo
Tūkstotis Hiljada - hilyada
Tūkstotis pieci simti Hiljadu petsto - hilyadou petsto
Divi tūkstoši Dve hiljade - dvé hilyade
Desmit tūkstoši Deset hiljada - deset hilyada
( 0 balsošana )

Jūsu komentāri ir laipni gaidīti!

Parādīt Komentārus