Tulkojums / Skaitļi


Mācīties slovāku valoda - Skaitļi
Mācīties slovāku valoda - Skaitļi
www.loecsen.com

Latviešu valoda Slovāku valoda
Nulle Nula
Viens Jeden
Divi Dva
Trīs Tri
Četri Štyri
Pieci Päť
Seši Šesť
Septiņi Sedem
Astoņi Osem
Deviņi Deväť
Desmit Desať
Vienpadsmit Jedenácť
Divpadsmit Dvanácť
Trīspadsmit Trinácť
Četrpadsmit Štrnácť
Piecpadsmit Pätnácť
Sešpadsmit Šestnácť
Septiņpadsmit Sedemnácť
Astoņpadsmit Osemnácť
Deviņpadsmit Devätnácť
Divdesmit Dvadsať
Divdesmit viens Dvadsať jeden
Divdesmit divi Dvadsať dva
Divdesmit trīs Dvadsať tri
Divdesmit četri Dvadsať štyri
Divdesmit pieci Dvadsať päť
Divdesmit seši Dvadsať šesť
Divdesmit septiņi Dvadsať sedem
Divdesmit astoņi Dvadsaťosem
Divdesmit deviņi Dvadsať deväť
Trīsdesmit Tridsať
Trīsdesmit viens Tridsať jedna
Trīsdesmit divi Tridsať dva
Trīsdesmit trīs Tridsať tri
Trīsdesmit četri Tridsať štyri
Trīsdesmit pieci Tridsať päť
Trīsdesmit seši Třicet šesť
Četrdesmit Štyridsať
Piecdesmit Päťdesiat
Sešdesmit Šesťdesiat
Septiņdesmit Sedemdesiat
Astoņdesmit Osemdesiat
Deviņdesmit Deväťdesiat
Simts Sto
Simts pieci Sto päť
Divi simti Dve sto
Trīs simti Tri sto
Četri simti Štyri sto
Tūkstotis Tisíc
Tūkstotis pieci simti Tisíc päť sto
Divi tūkstoši Dve tisíc
Desmit tūkstoši Desať tisíc

Loecsen Print
( 0 balsošana )

Jūsu komentāri ir laipni gaidīti!

Parādīt Komentārus