Tulkojums / Skaitļi


Mācīties taju valoda - Skaitļi
Mācīties taju valoda - Skaitļi
www.loecsen.com

Latviešu valoda Taju valoda
Nulle ศูนย์ - Sun
Viens หนึ่ง - Nueng
Divi สอง - Song
Trīs สาม - Sam
Četri สี่ - Si
Pieci ห้า - Ha
Seši หก - Hok
Septiņi เจ็ด - Chet
Astoņi แปด - Paet
Deviņi เก้า - Kao
Desmit สิบ - Sip
Vienpadsmit สิบเอ็ด - Sip Et
Divpadsmit สิบสอง - Sip Song
Trīspadsmit สิบสาม - Sip Sam
Četrpadsmit สิบสี่ - Sip Si
Piecpadsmit สิบห้า - Sip Ha
Sešpadsmit สิบหก - Sip Hok
Septiņpadsmit สิบเจ็ด - Sip Chet
Astoņpadsmit สิบแปด - Sip Paet
Deviņpadsmit สิบเก้า - Sip Kao
Divdesmit ยี่สิบ - Yisip
Divdesmit viens ยี่สิบเอ็ด - Yisip Et
Divdesmit divi ยี่สิบสอง - Yisip Song
Divdesmit trīs ยี่สิบสาม - Yisip Sam
Divdesmit četri ยี่สิบสี่ - Yisip Si
Divdesmit pieci ยี่สิบห้า - Yisip Ha
Divdesmit seši ยี่สิบหก - Yisip Hok
Divdesmit septiņi ยี่สิบเจ็ด - Yisip Chet
Divdesmit astoņi ยี่สิบแปด - Yisip Paet
Divdesmit deviņi ยี่สิบเก้า - Yisip Kao
Trīsdesmit สามสิบ - Samsip
Trīsdesmit viens สามสิบเอ็ด - Samsip Et
Trīsdesmit divi สามสิบสอง - Samsip Song
Trīsdesmit trīs สามสิบสาม - Samsip Sam
Trīsdesmit četri สามสิบสี่ - Samsip Si
Trīsdesmit pieci สามสิบห้า - Samsip Ha
Trīsdesmit seši สามสิบหก - Samsip Hok
Četrdesmit สี่สิบ - Si Sip
Piecdesmit ห้าสิบ - Ha Sip
Sešdesmit หกสิบ - Hok Sip
Septiņdesmit เจ็ดสิบ - Chet Sip
Astoņdesmit แปดสิบ - Paet Sip
Deviņdesmit เก้าสิบ - Kao Sip
Simts หนึ่งร้อย - Nueng Roi
Simts pieci หนึ่งร้อยห้า - Nueng Roi Ha
Divi simti สองร้อย - Song Roi
Trīs simti สามร้อย - Sam Roi
Četri simti สี่ร้อย - Si Roi
Tūkstotis หนึ่งพัน - Nueng Phan
Tūkstotis pieci simti หนึ่งพันห้าร้อย - Nueng Phan Ha Roi
Divi tūkstoši สองพัน - Song Phan
Desmit tūkstoši หนึ่งหมื่น - Nueng Muen
( 0 balsošana )

Jūsu komentāri ir laipni gaidīti!

Parādīt Komentārus