Vertalen / Getallen


Cursussen albanees - Getallen
Cursussen albanees - Getallen
www.loecsen.com

Nederlands Albanees
Nul Zero - zεɾɔ
Een Një - ɲə
Twee Dy - dy
Drie Tre - tɾε
Vier Katër - katəɾ
Vijf Pesë - pεsə
Zes Gjashtë - ɟaʃtə
Zeven Shtatë - ʃtatə
Acht Tetë - tεtə
Negen Nëntë - nəntə
Tien Dhjetë - ðjεtə
Elf Njëmbëdhjetë - ɲəmbəðjεtə
Twaalf Dymbëdhjetë - dymbəðjεtə
Dertien Trembëdhjetë - trεmbəðjεtə
Veertien Katërmbëdhjetë - katəɾmbəðjεtə
Vijftien Pesëmbëdhjetë - pεsəmbəðjεtə
Zestien Gjashtëmbëdhjetë - ɟaʃtəmbəðjεtə
Zeventien Shtatëmbëdhjetë - ʃtatəmbəðjεtə
Achttien Tetëmbëdhjetë - tεtəmbəðjεtə
Negentien Nënëtëmbëdhjetë - nəntəmbəðjεtə
Twintig Njëzetë - ɲəzεtə
Eenentwintig Njëzetë e një - ɲəzεtə ε ɲə
Tweeëntwintig Njëzetë e dy - ɲəzεtə ε dy
Drieëntwintig Njëzetë e tre - ɲəzεtə ε tɾε
Vierentwintig Njëzetë e katër - ɲəzεtə ε katəɾ
Vijfentwintig Njëzetë e pesë - ɲəzεtə ε pεsə
Zesentwintig Njëzetë e gjashtë - ɲəzεtə ε ɟaʃtə
Zevenentwintig Njëzetë e shtatë - ɲəzεtə ε ʃtatə
Achtentwintig Njëzetë e tetë - ɲəzεtə ε tεtə
Negenentwintig Njëzetë e nëntë - ɲəzεtə εnəntə
Dertig Tridhjetë - tɾiðjεtə
Eenendertig Tridhjetë e një - tɾiðjεtə ε ɲə
Tweeëndertig Tridhjetë e dy - tɾiðjεtə ε dy
Drieëndertig Tridhjetë e tre - tɾiðjεtə ε trε
Vierendertig Tridhjetë e katër - tɾiðjεtə ε katəɾ
Vijfendertig Tridhjetë e pesë - tɾiðjεtə εpεsə
Zesendertig Tridhjetë e gjashtë - tɾiðjεtə εɟaʃtə
Veertig Dyzetë - dyzεt
Vijftig Pesëdhjetë - pεsəðjεtə
Zestig Gjashtëdhjetë - ɟaʃtəðjεtə
Zeventig Shtatëdhjetë - ʃtatəðjεtə
Tachtig Tetëdhjetë - tεtəðjεtə
Negentig Nëntëdhjetë - nəntəðjεtə
Honderd Njëqind - ɲəcind
Honderd vijf Njëqind e pesë - ɲəcind ε pεsə
Tweehonderd Dyqind - dycind
Driehonderd Treqind - tɾεcind
Vierhonderd Katërqind - katəɾcind
Duizend Një mijë - ɲə mijə
Vijftienhonderd Një mijë e pesëqind - ɲə mijə ε pεsəcind
Tweeduizend Dy mijë - dymijə
Tienduizend Dhjetë mijë - ðjεtə mijə
8.8/10 (5 Beoordelingen)

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren