Birmaans > Alfabet

Alfabet : Birmaans

BirmaansNederlands
1က
ကက္ဦးထုပ္ တစ္လုံး
[ ket au thaukʔ tit loN ]
Een pet
2
က္ရင္း
[ keiʔ yiN ]
Een vork
3
ုဏ္ယူပါတယ္
[ goN yū pa tai ]
Gefeliciteerd!
4
5
ါးမွာမယ္။
[ 'ŋa mha mei ]
Ik neem vis!
6
ကားနည္းနည္းသင္ခ်င္သလား
[ sa kɑ̄ nei nei tiN chiN the lā ]
Wil je enkele woorden leren?
7
င္ေျခဖုံး/ျမိဳ႕ျပင္
[ shin ché phoN / myo pyiN ]
De voorstad
8
ူလိုင္
[ ju liaN ]
Juli
9
10
11
စာ
[ nya sa ]
Het avondmaal
12
13
အေရးေပၚာန
[ ah yei pau tha na ]
Hulppost
14
15
16
ဂု္ယူပါတယ္
[ goN yū pa tai ]
Gefeliciteerd!
17
စ္ညဘယ္ေလာက္က်လဲ
[ titʔ nya bet laukɁ kya lé ]
Wat is de prijs voor één nacht?
18
ပ္ေျပာျပပါဦး
[ pyaN pyau pa ohN ]
Kan je dat alsjeblieft herhalen?
19
ါ က်မလိပ္စာပါ
[ da kya me laiʔ sa ba ]
Ik woon op dit adres
20
ါတ္ဆီ အျပည့္ ျဖည့္ေပးပါ
[ datʔ si ah pyé pyé phyé pé pa ]
Voltanken, alstublieft
21
ည်းနည်းလေး
[ nei nei lai ]
Slechts een klein beetje
22
င္လယ္
[ piN lai ]
Zee
23
န္ခြက္
[ paN kwétʔ ]
Glas
24
ုဒၶဟူးေန႕
[ bo da hū nei' ]
Woensdag
25
တ္(စ) ကား အခ်ိန္ဇယား
[ bus car ah chaiN za yɑ̄ ]
De dienstregeling van de bus
26
ကစားခ်င္ပါဘူး ေမာေနလို႕
[ me ka sā chiN pa bū mau nén lauɁ ]
Nee bedankt, ik ben erg moe
27
္သာလာန္ စကားမေျပာတတ္ဘူး
[ Bamar sa kā me pyau tatɁ bū ]
Nee, ik spreek geen Birmees
28
ထား အခ်ိန္ဇယားရွိလား
[ yet tɑ̄ ah chaiN za yɑ̄ shiʔ lɑ̄ ]
Hebt u de dienstregeling van de trein?
29
ဘက္ရည္
[ la péʔ yei ]
Thee
30
ိုင္
[ waiN ]
Wijn
31
င့္အတြက္
[ thin ah toué ]
Proost
32
င္းသီး ဟင္းရြက္။
[ 'hiN thī 'hiN yoweʔ ]
Groenten
33
34
ခန္း
[ ah kaN ]
Kamer
35
36
37
ရာသီတု အေျပာင္းအလဲရွိတယ္
[ ya thi ū tu ah pyaung lé shiɁ tai ]
Het weer gaat veranderen
38
ကက္းထုပ္ တစ္လုံး
[ ket au thaukʔ tit loN ]
Een pet
39
ျပီ
[ a pa ril ]
April
40
ဂုတ္
[ ah to ba ]
Augustus
41