Vertalen / Afscheid nemen


Cursussen chinees - Afscheid nemen
Cursussen chinees - Afscheid nemen
www.loecsen.com

Nederlands Chinees
Het is laat! Ik moet nu weggaan! 天晚了!我要走了! - tiān wǎn le wǒ yào zǒu le
Kunnen we elkaar weerzien? 我们能再见面吗? - wǒmen néng zàijiàn miàn ma
Ja, leuk! 当然,我非常愿意 - dāngrán wǒ fēicháng yuànyì
Ik woon op dit adres 这是我的住址 - zhè shì wǒde zhùzhǐ
Heb je een telefoonnummer? 有没有电话号码? - yǒu méiyǒu diànhuà hàomǎ
Ja, dit is het 有,在这里 - yǒu zài zhèlǐ
Ik vond het gezellig 和你过得非常愉快 - hé nǐ guò de fēicháng yúkuài
Ik ook, ik vond het leuk om kennis met je te maken 我也是,很高兴认识你 - wǒ yě shì hěn gāoxìng rènshi nǐ
We zien elkaar snel weer 希望我们不久能再相见 - xīwàng wǒmen bùjiǔ néng zài xiāng jiàn
Ik hoop het ook 我也希望是这样 - wǒ yě xīwàng shì zhèyàng
Tot ziens! 再见! - zàijiàn
Tot morgen 明天见! - míngtiān jiàn
Dag! 再见! - zàijiàn
8.2/10 (13 Beoordelingen)

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren