Vertalen / Gevoelens


Cursussen chinees - Gevoelens
Cursussen chinees - Gevoelens
www.loecsen.com

Nederlands Chinees
Ik hou erg van jouw land 我很喜欢你的国家 - wǒ hěn xǐhuān nǐde guójiā
Ik hou van je 我喜欢你 - wǒxǐhuānnǐ
Ik ben blij 我很幸福 - wǒ hěn xìngfú
Ik ben verdrietig 我很难过 - wǒ hěn nánguò
Ik voel me goed hier 我在这里感觉很好 - wǒ zài zhèlǐ gǎnjué hěn hǎo
Ik heb koud 我很冷 - wǒ hěn lěng
Ik heb warm 我很热 - wǒ hěn rè
Het is te groot 太大了 - tài dà le
Het is te klein 太小了 - tài xiǎo le
Het is perfect 非常好 - fēicháng hǎo
Wil je vanavond uit? 今晚你想出去吗? - jīn wǎn nǐ xiǎng chūqù ma
Ik zou graag uitgaan vanavond 我今晚想出去 - wǒ jīn wǎn xiǎng chūqù
Dat is een goed idee 这是个好主意 - zhè shì gè hǎo zhǔyì
Ik wil me amuseren 我想好好玩玩 - wǒ xiǎng hǎo hǎowán wán
Dat is geen goed idee 这不是个好主意 - zhè búshì gè hǎo zhǔyì
Ik heb geen zin om uit te gaan vanavond 今晚我不想出去 - jīn wǎn wǒ bù xiǎng chūqù
Ik wil rusten 我想休息 - wǒ xiǎng xiūxi
Wil je sporten? 你想做运动吗? - nǐ xiǎng zuò yùndòng ma
Ik heb ontspanning nodig 是的,我想好好放松一下! - shìde wǒ xiǎng hǎo hǎo fàngsōng yīxià
Ik speel tennis 我打网球 - wǒ dǎ wǎngqiú
Nee bedankt, ik ben erg moe 不,谢谢,我很累 - bù, xièxiè wǒ hěn lèi
8.2/10 (13 Beoordelingen)

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren