Vertalen / Vervoer


Cursussen chinees - Vervoer
Cursussen chinees - Vervoer
www.loecsen.com

Nederlands Chinees
Pardon, ik zoek de bushalte 对不起!你知道汽车站在哪里吗 - duìbuqǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma
Hoeveel kost een ticket naar Zonstad? 请问到太阳城的车票价格是多少? - qǐngwèn dào tàiyáng chéng de chēpiào jiàgé shì duōshǎo
Waar gaat deze trein naartoe, alstublieft? 请问这列火车去什么地方? - qǐngwèn zhè liè huǒchē qù shénme dìfāng
Stopt deze trein in Zonstad? 这列火车在太阳城停吗? - zhè liè huǒchē zài tàiyáng chéng tíng ma
Wanneer vertrekt de trein naar Zonstad? 去太阳城的火车什么时候开? - qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu kāi
Wanneer komt de trein aan in Zonstad? 去太阳城的火车什么时候到? - qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu dào
Een kaartje voor Zonstad, alstublieft 我要一张去太阳城的票 - wǒ yào yī zhāng qù tàiyáng chéng de piào
Hebt u de dienstregeling van de trein? 您有列车时刻表吗? - nín yǒu lièchē shíkèbiǎo ma
De dienstregeling van de bus 汽车时刻表 - qìchē shíkèbiǎo
Pardon, welke trein gaat naar Zonstad? 请问哪列火车是去太阳城的? - qǐngwèn nǎ liè huǒchē shì qù tàiyáng chéng de
Die trein 就是这列 - jiùshì zhè liè
Dank u 谢谢 - xièxiè
Graag gedaan. Goede reis! 不客气,祝您旅途愉快 - búkèqì zhù nín lǚtú yúkuài
De (repareer)garage 修车库 - xiū chēkù
Het benzinestation 加油站 - jiāyóu zhàn
Voltanken, alstublieft 请给我油箱加满 - qǐng gěi wǒ yóu xiāng jiā mǎn
Fiets 自行车 - zìxíngchē
Het stadscentrum 市中心 - shì zhōngxīn
De voorstad 郊区 - jiāoqū
Het is een stad 这是个大城市 - zhè shì gè dà chéngshì
Het is een dorp 这是个村庄 - zhè shì gè cūnzhuāng
Een berg 一座山 - yīzuòshān
Een meer 一条湖 - yī tiáo hú
Het platteland 乡村 - xiāngcūn
8.2/10 (13 Beoordelingen)

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren