Vertalen / Getallen


Cursussen hebreeuws - Getallen
Cursussen hebreeuws - Getallen
www.loecsen.com

Nederlands Hebreeuws
Nul אפס - efes
Een אחד - ehad
Twee שנים - shnaym
Drie שלושה - shlosha
Vier ארבעה - arba'a
Vijf חמישה - hamysha
Zes ששה - shysha
Zeven שבעה - shyva
Acht שמונה - shmona
Negen תשעה - tysha
Tien עשרה - asara
Elf אחד-עשר - ehad-asar
Twaalf שנים-עשר - shneym-asar
Dertien שלושה-עשר - shlosha-asar
Veertien ארבעה-עשר - arbaa-asar
Vijftien חמישה-עשר - hamysha-asar
Zestien ששה-עשר - shysha-asar
Zeventien שבעה-עשר - shyva-asar
Achttien שמונה-עשר - shmona-asar
Negentien תשעה-עשר - tysha-asar
Twintig עשרים - esrym
Eenentwintig עשרים ואחד - esrym veehad
Tweeëntwintig עשרים ושנים - esrym veshnaym
Drieëntwintig עשרים ושלושה - esrym veshlosha
Vierentwintig עשרים וארבעה - esrym vearbaa
Vijfentwintig עשרים וחמישה - esrym vehamysha
Zesentwintig עשרים וששה - esrym veshysha
Zevenentwintig עשרים ושבעה - esrym veshyva
Achtentwintig עשרים ושמונה - esrym veshmona
Negenentwintig עשרים ותשעה - esrym vetysha
Dertig שלושים - shloshym
Eenendertig שלושים ואחד - shloshym vehad
Tweeëndertig שלושים ושנים - shloshym veshnaym
Drieëndertig שלושים ושלושה - shloshym veshlosha
Vierendertig שלושים וארבעה - shloshym vearbaa
Vijfendertig שלושים וחמישה - shloshym vehamysha
Zesendertig שלושים וששה - shloshym veshysha
Veertig ארבעים - arbaym
Vijftig חמשים - hamyshym
Zestig ששים - shyshym
Zeventig שבעים - shyv'eym
Tachtig שמונים - shmonym
Negentig תשעים - tysh'eym
Honderd מאה - mea
Honderd vijf מאה וחמישה - mea vehamysha
Tweehonderd מאתים - mataym
Driehonderd שלוש מאות - shlosh meot
Vierhonderd ארבע מאות - arba meot
Duizend אלף - elef
Vijftienhonderd אלף חמש מאות - elef hamesh meot
Tweeduizend אלפיים - alpaym
Tienduizend עשרת אלפים - aseret alafym
8.9/10 (23 Beoordelingen)

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren