Vertalen / Getallen


Cursussen kroatisch - Getallen
Cursussen kroatisch - Getallen
www.loecsen.com

Nederlands Kroatisch
Nul Nula - noula
Een Jedan - yedan
Twee Dva - dva
Drie Tri - tri
Vier Četiri - tchètiri
Vijf Pet - pet
Zes Šest - chèstt
Zeven Sedam - sedamm
Acht Osam - osamm
Negen Devet - devet
Tien Deset - deset
Elf Jedanaest - yèdanaèsstt
Twaalf Dvanaest - dvanaèsstt
Dertien Trinaest - trinaèsstt
Veertien Četrnaest - tchètrnaèsstt
Vijftien Petnaest - pètnaèsstt
Zestien Šesnaest - chèssnaèsstt
Zeventien Sedamnaest - sèdammnaèsstt
Achttien Osamnaest - ossammnaèsstt
Negentien Devetnaest - dèvètnaèsstt
Twintig Dvadeset - Dvadèssètt
Eenentwintig Dvadeset jedan - dvadèssètt yedan
Tweeëntwintig Dvadeset dva - dvadèssètt dva
Drieëntwintig Dvadeset tri - dvadèssètt tri
Vierentwintig Dvadeset četiri - dvadèssètt tchetiri
Vijfentwintig Dvadeset pet - dvadèssètt pet
Zesentwintig Dvadeset šest - dvadèssètt chest
Zevenentwintig Dvadeset sedam - dvadèssètt sedam
Achtentwintig Dvadeset osam - dvadèssètt osam
Negenentwintig Dvadeset devet - dvadèssètt devet
Dertig Trideset - tridèssètt
Eenendertig Trideset jedan - tridèssètt yedan
Tweeëndertig Trideset dva - tridèssètt dva
Drieëndertig Trideset tri - tridèssètt tri
Vierendertig Trideset četiri - tridèssètt tchètiri
Vijfendertig Trideset pet - tridèssètt pet
Zesendertig Trideset šest - tridèssètt chèstt
Veertig Četrdeset - tchetrdèssètt
Vijftig Pedeset - pèdèssètt
Zestig Šezdeset - chezdèssètt
Zeventig Sedamdeset - sèdammdèssètt
Tachtig Osamdeset - ossamdèssètt
Negentig Devedeset - dèvèdèssètt
Honderd Sto - sto
Honderd vijf Sto pet - sto pet
Tweehonderd Dvjesto - dvyèssto
Driehonderd Tristo - tristo
Vierhonderd Četiristo - tchètiristo
Duizend Tisuća - tissoutcha
Vijftienhonderd Tisuću petsto - tisoutchou petsto
Tweeduizend Dvije tisuće - dviyé tissoutchè
Tienduizend Deset tisuća - deset tissoutcha
7.9/10 (16 Beoordelingen)

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren