Burmesisk > Alfabet

Alfabet : Burmesisk

BurmesiskNorsk
1က
ကက္ဦးထုပ္ တစ္လုံး
[ ket au thaukʔ tit loN ]
En hatt
2
က္ရင္း
[ keiʔ yiN ]
En gaffel
3
ုဏ္ယူပါတယ္
[ goN yū pa tai ]
Gratulerer!
4
5
ါးမွာမယ္။
[ 'ŋa mha mei ]
Jeg vil ha fisk!
6
ကားနည္းနည္းသင္ခ်င္သလား
[ sa kɑ̄ nei nei tiN chiN the lā ]
Vil du lære litt norsk?
7
င္ေျခဖုံး/ျမိဳ႕ျပင္
[ shin ché phoN / myo pyiN ]
Forstaden
8
ူလိုင္
[ ju liaN ]
Juli
9
10
11
စာ
[ nya sa ]
Middag
12
13
အေရးေပၚာန
[ ah yei pau tha na ]
Førstehjelpsstasjon
14
15
16
ဂု္ယူပါတယ္
[ goN yū pa tai ]
Gratulerer!
17
စ္ညဘယ္ေလာက္က်လဲ
[ titʔ nya bet laukɁ kya lé ]
Hva koster det for en natt?
18
ပ္ေျပာျပပါဦး
[ pyaN pyau pa ohN ]
Kan du gjenta, vær så snill?
19
ါ က်မလိပ္စာပါ
[ da kya me laiʔ sa ba ]
Jeg bor på denne adressen
20
ါတ္ဆီ အျပည့္ ျဖည့္ေပးပါ
[ datʔ si ah pyé pyé phyé pé pa ]
Full tank, takk
21
ည်းနည်းလေး
[ nei nei lai ]
Bare litt
22
င္လယ္
[ piN lai ]
Hav
23
န္ခြက္
[ paN kwétʔ ]
Glass
24
ုဒၶဟူးေန႕
[ bo da hū nei' ]
Onsdag
25
တ္(စ) ကား အခ်ိန္ဇယား
[ bus car ah chaiN za yɑ̄ ]
Busstidene
26
ကစားခ်င္ပါဘူး ေမာေနလို႕
[ me ka sā chiN pa bū mau nén lauɁ ]
Nei takk, jeg er ganske sliten
27
္ကိုသြားခ်င္လဲ
[ bai ko thou chin lé ]
Hvor skal du?
28
ထား အခ်ိန္ဇယားရွိလား
[ yet tɑ̄ ah chaiN za yɑ̄ shiʔ lɑ̄ ]
Har du togtidene?
29
ဘက္ရည္
[ la péʔ yei ]
Te
30
ိုင္
[ waiN ]
Vin
31
င့္အတြက္
[ thin ah toué ]
Skål!
32
င္းသီး ဟင္းရြက္။
[ 'hiN thī 'hiN yoweʔ ]
Grønnsaker
33
34
ခန္း
[ ah kaN ]
Rom
35
36
37
ရာသီတု အေျပာင္းအလဲရွိတယ္
[ ya thi ū tu ah pyaung lé shiɁ tai ]
Været slår om
38
ကက္းထုပ္ တစ္လုံး
[ ket au thaukʔ tit loN ]
En hatt
39
ျပီ
[ a pa ril ]
April
40
ဂုတ္
[ ah to ba ]
August
41