Oversettelse / Ǻ lære


Læring kinesisk - Ǻ lære
Læring kinesisk - Ǻ lære
www.loecsen.com

Norsk Kinesisk
Vil du lære litt norsk? 你想学一点词汇吗? - nǐ xiǎng xué yīdiǎn cíhuì ma
Ja, gjerne! 好的! - hǎo de
Hva heter det? 这个怎么称呼? - zhègè zěnme chēnghū
Det er et bord 这是一张桌子 - zhè shì yī zhāng zhuōzi
Et bord, forstår du? 桌子,你懂吗? - zhuōzi nǐ dǒng ma
Jeg forstår ikke 我不懂 - wǒ bù dǒng
Kan du gjenta, vær så snill? 请你重复一遍,好吗? - qǐng nǐ chóngfù yī biàn hǎo ma
Kan du snakke litt saktere? 你能说得慢一点吗? - nǐ néng shuō de màn yīdiǎn ma
Kan du skrive det, vær så snill? 你能写下来吗? - nǐ néng xiě xiàlái ma
Jeg har forstått 我懂了 - wǒ dǒng le
( 0 stemmer )

Dine kommentarer er velkomne!

Vis kommentarer