Oversettelse / I tvilstilfeller


Læring kinesisk - I tvilstilfeller
Læring kinesisk - I tvilstilfeller
www.loecsen.com

Norsk Kinesisk
Kan du hjelpe meg, vær så snill? 能帮我一下吗? - néng bāng wǒ yīxià ma
Jeg har gått meg bort 我迷路了 - wǒ mílù le
Hva vil du? 您需要帮忙吗? - nín xūyào bāngmāng ma
Hva har skjedd? 发生了什么事? - fāshēng le shénme shì
Hvor kan jeg finne en tolk? 在哪里能找到翻译? - zài nǎli néng zhǎodào fānyì
Hvor er nærmeste apotek? 最近的药房在哪里? - zuìjìn de yàofáng zài nǎli
Kan du ringe en lege, vær så snill? 请问您能帮我找个医生吗? - qǐngwèn nín néng bāng wǒ zhǎo gè yīshēng ma
Hvilke medisiner tar du? 目前您正接受什么治疗? - mùqián nín zhèng jiēshòu shénme zhìliáo
Et sykehus 一所医院 - yī suǒ yīyuàn
Et apotek 一家药房 - yī jiā yàofáng
En lege 一位医生 - yī wèi yīshēng
Medisinsk nødhjelp 医疗服务 - yīliáo fúwù
Jeg har mistet identitetspapirene mine 我的证件丢了 - wǒde zhèngjiàn diū le
Noen har stjålet identitetspapirene mine 我的证件被偷了 - wǒde zhèngjiàn bèi tōu le
Hittegodskontor 失物招领处 - shī wù zhāo lǐng chù
Førstehjelpsstasjon 医务室 - yīwù shì
Nødutgang 紧急出口 - jǐnjí chūkǒu
Politi 警察局 - jǐngchájú
Identitetspapirer 身份证件 - shēn fèn zhèngjiàn
Penger 钱 - qián
Pass 护照 - hùzhào
Bagasje 行李 - xíngli
Nei takk, det går bra 不用了,谢谢你 - búyòng le xièxiè nǐ
La meg være (i fred) 别烦我! - bié fán wǒ
Gå vekk! 走开! - zǒukāi
( 0 stemmer )

Dine kommentarer er velkomne!

Vis kommentarer