Oversettelse / Følelser


Læring kinesisk - Følelser
Læring kinesisk - Følelser
www.loecsen.com

Norsk Kinesisk
Jeg liker landet ditt godt 我很喜欢你的国家 - wǒ hěn xǐhuān nǐde guójiā
Jeg elsker deg 我喜欢你 - wǒxǐhuānnǐ
Jeg er lykkelig 我很幸福 - wǒ hěn xìngfú
Jeg er lei meg 我很难过 - wǒ hěn nánguò
Jeg har det bra her 我在这里感觉很好 - wǒ zài zhèlǐ gǎnjué hěn hǎo
Jeg fryser 我很冷 - wǒ hěn lěng
Jeg er varm 我很热 - wǒ hěn rè
Den er for stor 太大了 - tài dà le
Den er for liten 太小了 - tài xiǎo le
Den er perfekt 非常好 - fēicháng hǎo
Vil du dra på byen i kveld? 今晚你想出去吗? - jīn wǎn nǐ xiǎng chūqù ma
Jeg vil gjerne gå ut i kveld 我今晚想出去 - wǒ jīn wǎn xiǎng chūqù
Det er en god idé 这是个好主意 - zhè shì gè hǎo zhǔyì
Jeg har lyst til å ha det gøy 我想好好玩玩 - wǒ xiǎng hǎo hǎowán wán
Det er ikke en god idé 这不是个好主意 - zhè búshì gè hǎo zhǔyì
Jeg har ikke lyst til å gå ut i kveld 今晚我不想出去 - jīn wǎn wǒ bù xiǎng chūqù
Jeg vil slappe av 我想休息 - wǒ xiǎng xiūxi
Har du lyst til å trene? 你想做运动吗? - nǐ xiǎng zuò yùndòng ma
Ja, jeg trenger å avreagere 是的,我想好好放松一下! - shìde wǒ xiǎng hǎo hǎo fàngsōng yīxià
Jeg spiller tennis 我打网球 - wǒ dǎ wǎngqiú
Nei takk, jeg er ganske sliten 不,谢谢,我很累 - bù, xièxiè wǒ hěn lèi

Loecsen Print
( 0 stemmer )

Dine kommentarer er velkomne!

Vis kommentarer