Tłumaczenie / Taxi


Naucz się albański - Taxi
Naucz się albański - Taxi
www.loecsen.com

Polski Albański
Taxi! Taksi! - taksi
Dokąd jedziemy? Ku doni të shkoni? - ku dɔni tə ʃkɔni ?
Na dworzec, poproszę Do të shkoj tek stacioni i trenit - dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
Do hotelu Dzień i Noc, poproszę Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë - dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
Mógłby mnie pan zawieźć na lotnisko? Mund të më çoni në aeroport? - mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
Mógłby pan wziąć mój bagaż? Mund të m'i merrni pak bagazhet? - mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
Czy to daleko stąd? Është larg nga këtu? - əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
Nie, to tuż obok Jo, është afër. - jɔ, əʃtə afəɾ
Tak, trochę daleko Po, është pak më larg - pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
Ile to będzie kosztować? Sa do të kushtojë? - sa dɔ tə kuʃtɔjə?
Proszę mnie zawieźć tutaj Më çoni këtu, ju lutem - mə ʧɔni kətu, ju lutεm
W prawo Është në të djathtë - əʃtə nə tə djaθtə
W lewo Është në të majtë - əʃtə nə tə majtə
Prosto Është drejt - əʃtə dɾεjt
To tutaj Arritëm! - aritəm
Tędy Është andej! - əʃtə andεj
Stop! Ndalo! - ndalɔ
Proszę się nie spieszyć Mos u nxitoni! - mɔs u nʣitɔni
Czy mogę prosić o paragon? Mund të më bëni një faturë, ju lutem? - mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?
( 0 głosów )

Twoje komentarze są mile widziane!

Pokaż komentarze