Tłumaczenie / Liczby


Naucz się armeński - Liczby
Naucz się armeński - Liczby
www.loecsen.com

Polski Armeński
Zero Զրո - Zro
Jeden Մեկ - Mek
Dwa Երկու - Erku
Trzy Երեք - Ereq
Cztery Չորս - Tchors
Pięć Հինգ - Hing
Sześć Վեց - Vets
Siedem Յոթ - Yot
Osiem Ութ - Ut
Dziewięć Ինը - Iny
Dziesięć Տաս - Tas
Jedenaście Տասնմեկ - Tasnmek
Dwanaście Տասներկու - Tasnerku
Trzynaście Տասներեք - Tasnereq
Czternaście Տասնչորս - Tasntchors
Piętnaście Տասնհինգ - Tasnhing
Szesnaście Տասնվեց - Tasnvets
Siedemnaście Տասնյոթ - Tasnyot
Osiemnaście Տասնութ - Tasnut
Dziewiętnaście Տասնինը - Tasniny
Dwadzieścia Քսան - Qsan
Dwadzieścia jeden Քսանմեկ - Qsanmek
Dwadzieścia dwa Քսաներկու - Qsanerku
Dwadzieścia trzy Քսաներեք - Qsanereq
Dwadzieścia cztery Քսանչորս - Qsantchors
Dwadzieścia pięć Քսանհինգ - Qsanhing
Dwadzieścia sześć Քսանվեց - Qsanvets
Dwadzieścia siedem Քսանյոթ - Qsanyot
Dwadzieścia osiem Քսանութ - Qsanut
Dwadzieścia dziewięć Քսանինը - Qsaniny
Trzydzieści Երեսուն - Eresun
Trzydzieści jeden Երեսունմեկ - Eresunmek
Trzydzieści dwa Երեսուներկու - Eresunerku
Trzydzieści trzy Երեսուներեք - Eresunereq
Trzydzieści cztery Երեսունչորս - Eresuntchors
Trzydzieści pięć Երեսունհինգ - Eresunhing
Trzydzieści sześć Երեսունվեց - Eresunvets
Czterdzieści Քառասուն - Qarasun
Pięćdziesiąt Հիսուն - Hisun
Sześćdziesiąt Վաթսուն - Vatsun
Siedemdziesiąt Յոթանասուն - Yotanasun
Osiemdziesiąt Ութսուն - utsun
Dziewięćdziesiąt Իննսուն - Innsun
Sto Հարյուր - Haryur
Sto pięć Հարյուր հինգ - Haryur hing
Dwieście Երկու հարյուր - Erku haryur
Trzysta Երեք հարյուր - Ereq haryur
Czterysta Չորս հարյուր - Tchors haryur
Tysiąc Հազար - Hazar
Tysiąc pięćset Հազար հինգ հարյուր - Hazar hing haryur
Dwa tysiące Երկու հազար - Yerku hazar
Dziesięć tysięcy Տաս հազար - Tas hazar
( 0 głosów )

Twoje komentarze są mile widziane!

Pokaż komentarze