Birmański > Alfabet

Alfabet : Birmański

BirmańskiPolski
1က
ကက္ဦးထုပ္ တစ္လုံး
[ ket au thaukʔ tit loN ]
Czapka z daszkiem
2
က္ရင္း
[ keiʔ yiN ]
Widelec
3
ုဏ္ယူပါတယ္
[ goN yū pa tai ]
Gratulacje!
4
5
ါးမွာမယ္။
[ 'ŋa mha mei ]
Zamówię rybę!
6
ကားနည္းနည္းသင္ခ်င္သလား
[ sa kɑ̄ nei nei tiN chiN the lā ]
Chcesz się nauczyć kilku słów?
7
င္ေျခဖုံး/ျမိဳ႕ျပင္
[ shin ché phoN / myo pyiN ]
Przedmieście
8
ူလိုင္
[ ju liaN ]
Lipiec
9
10
11
စာ
[ nya sa ]
Kolacja
12
13
အေရးေပၚာန
[ ah yei pau tha na ]
Punkt pierwszej pomocy
14
15
16
ဂု္ယူပါတယ္
[ goN yū pa tai ]
Gratulacje!
17
စ္ညဘယ္ေလာက္က်လဲ
[ titʔ nya bet laukɁ kya lé ]
Jaka jest cena noclegu?
18
ပ္ေျပာျပပါဦး
[ pyaN pyau pa ohN ]
Możesz powtórzyć?
19
ါ က်မလိပ္စာပါ
[ da kya me laiʔ sa ba ]
Mieszkam pod tym adresem
20
ါတ္ဆီ အျပည့္ ျဖည့္ေပးပါ
[ datʔ si ah pyé pyé phyé pé pa ]
Do pełna proszę
21
ည်းနည်းလေး
[ nei nei lai ]
Tylko trochę.
22
င္လယ္
[ piN lai ]
Morze
23
န္ခြက္
[ paN kwétʔ ]
Szklanka
24
ုဒၶဟူးေန႕
[ bo da hū nei' ]
Środa
25
တ္(စ) ကား အခ်ိန္ဇယား
[ bus car ah chaiN za yɑ̄ ]
Rozkład jazdy autobusów
26
ကစားခ်င္ပါဘူး ေမာေနလို႕
[ me ka sā chiN pa bū mau nén lauɁ ]
Nie dziękuję, jestem trochę zmęczony
27
္ကိုသြားခ်င္လဲ
[ bai ko thou chin lé ]
Dokąd jedziemy?
28
ထား အခ်ိန္ဇယားရွိလား
[ yet tɑ̄ ah chaiN za yɑ̄ shiʔ lɑ̄ ]
Czy ma pan rozkład jazdy pociągów?
29
ဘက္ရည္
[ la péʔ yei ]
Herbata
30
ိုင္
[ waiN ]
Wino
31
င့္အတြက္
[ thin ah toué ]
Twoje zdrowie!
32
င္းသီး ဟင္းရြက္။
[ 'hiN thī 'hiN yoweʔ ]
Warzywa
33
34
ခန္း
[ ah kaN ]
Pokój
35
36
37
ရာသီတု အေျပာင္းအလဲရွိတယ္
[ ya thi ū tu ah pyaung lé shiɁ tai ]
Pogoda się zmieni
38
ကက္းထုပ္ တစ္လုံး
[ ket au thaukʔ tit loN ]
Czapka z daszkiem
39
ျပီ
[ a pa ril ]
Kwiecień
40
ဂုတ္
[ ah to ba ]
Sierpień
41