( 0 głosów )

Twoje komentarze są mile widziane!

Pokaż komentarze

+ 15 motywów
Słownictwo podstawowe, Rozmowa, Szukamy kogoś, Określanie czasu, Rozstanie, Bar, Restauracja, Taxi, Transport, Hotel, Pantai, Rodzina, Uczucia, Nauka, Kolory, Liczby, W razie problemów ,

Tłumaczenie / Liczby


Naucz się chorwacki - Liczby
Naucz się chorwacki - Liczby


Polski Chorwacki
Zero Nula - noula
Jeden Jedan - yedan
Dwa Dva - dva
Trzy Tri - tri
Cztery Četiri - tchètiri
Pięć Pet - pet
Sześć Šest - chèstt
Siedem Sedam - sedamm
Osiem Osam - osamm
Dziewięć Devet - devet
Dziesięć Deset - deset
Jedenaście Jedanaest - yèdanaèsstt
Dwanaście Dvanaest - dvanaèsstt
Trzynaście Trinaest - trinaèsstt
Czternaście Četrnaest - tchètrnaèsstt
Piętnaście Petnaest - pètnaèsstt
Szesnaście Šesnaest - chèssnaèsstt
Siedemnaście Sedamnaest - sèdammnaèsstt
Osiemnaście Osamnaest - ossammnaèsstt
Dziewiętnaście Devetnaest - dèvètnaèsstt
Dwadzieścia Dvadeset - Dvadèssètt
Dwadzieścia jeden Dvadeset jedan - dvadèssètt yedan
Dwadzieścia dwa Dvadeset dva - dvadèssètt dva
Dwadzieścia trzy Dvadeset tri - dvadèssètt tri
Dwadzieścia cztery Dvadeset četiri - dvadèssètt tchetiri
Dwadzieścia pięć Dvadeset pet - dvadèssètt pet
Dwadzieścia sześć Dvadeset šest - dvadèssètt chest
Dwadzieścia siedem Dvadeset sedam - dvadèssètt sedam
Dwadzieścia osiem Dvadeset osam - dvadèssètt osam
Dwadzieścia dziewięć Dvadeset devet - dvadèssètt devet
Trzydzieści Trideset - tridèssètt
Trzydzieści jeden Trideset jedan - tridèssètt yedan
Trzydzieści dwa Trideset dva - tridèssètt dva
Trzydzieści trzy Trideset tri - tridèssètt tri
Trzydzieści cztery Trideset četiri - tridèssètt tchètiri
Trzydzieści pięć Trideset pet - tridèssètt pet
Trzydzieści sześć Trideset šest - tridèssètt chèstt
Czterdzieści Četrdeset - tchetrdèssètt
Pięćdziesiąt Pedeset - pèdèssètt
Sześćdziesiąt Šezdeset - chezdèssètt
Siedemdziesiąt Sedamdeset - sèdammdèssètt
Osiemdziesiąt Osamdeset - ossamdèssètt
Dziewięćdziesiąt Devedeset - dèvèdèssètt
Sto Sto - sto
Sto pięć Sto pet - sto pet
Dwieście Dvjesto - dvyèssto
Trzysta Tristo - tristo
Czterysta Četiristo - tchètiristo
Tysiąc Tisuća - tissoutcha
Tysiąc pięćset Tisuću petsto - tisoutchou petsto
Dwa tysiące Dvije tisuće - dviyé tissoutchè
Dziesięć tysięcy Deset tisuća - deset tissoutcha

Loecsen Print