Tłumaczenie / Liczby


Naucz się językhindi - Liczby
Naucz się językhindi - Liczby
www.loecsen.com

Polski Językhindi
Zero शून्य - Śhūn'ya
Jeden एक - Ēk
Dwa दो - 
Trzy तीन - Tīn
Cztery चार - Tchār
Pięć पांच - Pān̄ch
Sześć छह - Tchèh
Siedem सात - Sāt
Osiem आठ - Āṭh
Dziewięć नौ - Nau
Dziesięć दस - Dass
Jedenaście ग्यारह - Gyārha
Dwanaście बारह - Bārha
Trzynaście तेरह - Tērha
Czternaście चौदह - Tchaudha
Piętnaście पंद्रह - Pandrha
Szesnaście सोलह - Sōlha
Siedemnaście सत्रह - Satrha
Osiemnaście अठारह - Aṭhārha
Dziewiętnaście उन्नीस - Unnīss
Dwadzieścia बीस - Bīss
Dwadzieścia jeden इक्कीस - Ikkīss
Dwadzieścia dwa बाईस - Bā'īss
Dwadzieścia trzy तेईस - Tē'īss
Dwadzieścia cztery चौबीस - Tchaubīss
Dwadzieścia pięć पच्चीस - Pacchīss
Dwadzieścia sześć छब्बीस - Tchabbīss
Dwadzieścia siedem सत्ताईस - Sattā'īss
Dwadzieścia osiem अट्ठाईस - Aṭṭhā'īss
Dwadzieścia dziewięć उनतीस - Untīss
Trzydzieści तीस - Tīss
Trzydzieści jeden इकतीस - Iktīss
Trzydzieści dwa बत्तीस - Battīss
Trzydzieści trzy तैंतीस - Taintīss
Trzydzieści cztery चौंतीस - Tchauntīss
Trzydzieści pięć पैंतीस - Paintīss
Trzydzieści sześć छत्तीस - Tchattīss
Czterdzieści चालीस - Tchālīss
Pięćdziesiąt पचास - Patchāss
Sześćdziesiąt साठ - Sāṭh
Siedemdziesiąt सत्तर - Sattoeur
Osiemdziesiąt अस्सी - As'sī
Dziewięćdziesiąt नब्बे - Nabbē
Sto सौ - Sau
Sto pięć एक सौ पांच - Ēk sau pān̄ch
Dwieście दो सौ - Dō sau
Trzysta तीन सौ - Tīn sau
Czterysta चार सौ - Tchār sau
Tysiąc हजार - Hajār
Tysiąc pięćset हजार पांच सौ - Hajāra pān̄ca sau
Dwa tysiące दो हजार - Dō hajār
Dziesięć tysięcy दस हजार - Das hajār
( 0 głosów )

Twoje komentarze są mile widziane!

Pokaż komentarze