Tłumaczenie / Liczby


Naucz się serbski - Liczby
Naucz się serbski - Liczby
www.loecsen.com

Polski Serbski
Zero Nula - noula
Jeden Jedan - yedan
Dwa Dva - dva
Trzy Tri - tri
Cztery Četiri - tchètiri
Pięć Pet - pet
Sześć Šest - chèstt
Siedem Sedam - sedamm
Osiem Osam - osamm
Dziewięć Devet - devet
Dziesięć Deset - deset
Jedenaście Jedanaest - yèdanaèsstt
Dwanaście Dvanaest - dvanaèsstt
Trzynaście Trinaest - trinaèsstt
Czternaście Četrnaest - tchètrnaèsstt
Piętnaście Petnaest - pètnaèsstt
Szesnaście Šesnaest - chèssnaèsstt
Siedemnaście Sedamnaest - sèdammnaèsstt
Osiemnaście Osamnaest - ossammnaèsstt
Dziewiętnaście Devetnaest - dèvètnaèsstt
Dwadzieścia Dvadeset - Dvadèssètt
Dwadzieścia jeden Dvadeset jedan - dvadèssètt yedan
Dwadzieścia dwa Dvadeset dva - dvadèssètt dva
Dwadzieścia trzy Dvadeset tri - dvadèssètt tri
Dwadzieścia cztery Dvadeset četiri - dvadèssètt tchetiri
Dwadzieścia pięć Dvadeset pet - dvadèssètt pet
Dwadzieścia sześć Dvadeset šest - dvadèssètt chest
Dwadzieścia siedem Dvadeset sedam - dvadèssètt sedam
Dwadzieścia osiem Dvadeset osam - dvadèssètt osam
Dwadzieścia dziewięć Dvadeset devet - dvadèssètt devet
Trzydzieści Trideset - tridèssètt
Trzydzieści jeden Trideset jedan - tridèssètt yedan
Trzydzieści dwa Trideset dva - tridèssètt dva
Trzydzieści trzy Trideset tri - tridèssètt tri
Trzydzieści cztery Trideset četiri - tridèssètt tchètiri
Trzydzieści pięć Trideset pet - tridèssètt pet
Trzydzieści sześć Trideset šest - tridèssètt chèstt
Czterdzieści Četrdeset - tchetrdèssètt
Pięćdziesiąt Pedeset - pèdèssètt
Sześćdziesiąt Šezdeset - chezdèssètt
Siedemdziesiąt Sedamdeset - sèdammdèssètt
Osiemdziesiąt Osamdeset - ossamdèssètt
Dziewięćdziesiąt Devedeset - dèvèdèssètt
Sto Sto - sto
Sto pięć Sto pet - sto pet
Dwieście Dvesta - dvèsta
Trzysta Trista - trista
Czterysta Četiristo - tchètiristo
Tysiąc Hiljada - hilyada
Tysiąc pięćset Hiljadu petsto - hilyadou petsto
Dwa tysiące Dve hiljade - dvé hilyade
Dziesięć tysięcy Deset hiljada - deset hilyada

Loecsen Print
( 0 głosów )

Twoje komentarze są mile widziane!

Pokaż komentarze