Tłumaczenie / Liczby


Naucz się tajski - Liczby
Naucz się tajski - Liczby
www.loecsen.com

Polski Tajski
Zero ศูนย์ - Sun
Jeden หนึ่ง - Nueng
Dwa สอง - Song
Trzy สาม - Sam
Cztery สี่ - Si
Pięć ห้า - Ha
Sześć หก - Hok
Siedem เจ็ด - Chet
Osiem แปด - Paet
Dziewięć เก้า - Kao
Dziesięć สิบ - Sip
Jedenaście สิบเอ็ด - Sip Et
Dwanaście สิบสอง - Sip Song
Trzynaście สิบสาม - Sip Sam
Czternaście สิบสี่ - Sip Si
Piętnaście สิบห้า - Sip Ha
Szesnaście สิบหก - Sip Hok
Siedemnaście สิบเจ็ด - Sip Chet
Osiemnaście สิบแปด - Sip Paet
Dziewiętnaście สิบเก้า - Sip Kao
Dwadzieścia ยี่สิบ - Yisip
Dwadzieścia jeden ยี่สิบเอ็ด - Yisip Et
Dwadzieścia dwa ยี่สิบสอง - Yisip Song
Dwadzieścia trzy ยี่สิบสาม - Yisip Sam
Dwadzieścia cztery ยี่สิบสี่ - Yisip Si
Dwadzieścia pięć ยี่สิบห้า - Yisip Ha
Dwadzieścia sześć ยี่สิบหก - Yisip Hok
Dwadzieścia siedem ยี่สิบเจ็ด - Yisip Chet
Dwadzieścia osiem ยี่สิบแปด - Yisip Paet
Dwadzieścia dziewięć ยี่สิบเก้า - Yisip Kao
Trzydzieści สามสิบ - Samsip
Trzydzieści jeden สามสิบเอ็ด - Samsip Et
Trzydzieści dwa สามสิบสอง - Samsip Song
Trzydzieści trzy สามสิบสาม - Samsip Sam
Trzydzieści cztery สามสิบสี่ - Samsip Si
Trzydzieści pięć สามสิบห้า - Samsip Ha
Trzydzieści sześć สามสิบหก - Samsip Hok
Czterdzieści สี่สิบ - Si Sip
Pięćdziesiąt ห้าสิบ - Ha Sip
Sześćdziesiąt หกสิบ - Hok Sip
Siedemdziesiąt เจ็ดสิบ - Chet Sip
Osiemdziesiąt แปดสิบ - Paet Sip
Dziewięćdziesiąt เก้าสิบ - Kao Sip
Sto หนึ่งร้อย - Nueng Roi
Sto pięć หนึ่งร้อยห้า - Nueng Roi Ha
Dwieście สองร้อย - Song Roi
Trzysta สามร้อย - Sam Roi
Czterysta สี่ร้อย - Si Roi
Tysiąc หนึ่งพัน - Nueng Phan
Tysiąc pięćset หนึ่งพันห้าร้อย - Nueng Phan Ha Roi
Dwa tysiące สองพัน - Song Phan
Dziesięć tysięcy หนึ่งหมื่น - Nueng Muen

Loecsen Print
( 0 głosów )

Twoje komentarze są mile widziane!

Pokaż komentarze