Birmanês > Alfabeto

Alfabeto : birmanês

birmanêsportuguês
1က
ကက္ဦးထုပ္ တစ္လုံး
[ ket au thaukʔ tit loN ]
Um boné
2
က္ရင္း
[ keiʔ yiN ]
Um garfo
3
ုဏ္ယူပါတယ္
[ goN yū pa tai ]
Felicidades!
4
5
ါးမွာမယ္။
[ 'ŋa mha mei ]
Vou escolher peixe!
6
ကားနည္းနည္းသင္ခ်င္သလား
[ sa kɑ̄ nei nei tiN chiN the lā ]
Queres aprender un pouco de vocabulário?
7
င္ေျခဖုံး/ျမိဳ႕ျပင္
[ shin ché phoN / myo pyiN ]
A periferia
8
ူလိုင္
[ ju liaN ]
Julho
9
10
11
စာ
[ nya sa ]
O jantar
12
13
အေရးေပၚာန
[ ah yei pau tha na ]
Posto de socorro
14
15
16
ဂု္ယူပါတယ္
[ goN yū pa tai ]
Felicidades!
17
စ္ညဘယ္ေလာက္က်လဲ
[ titʔ nya bet laukɁ kya lé ]
Qual é o preço de uma noite?
18
ပ္ေျပာျပပါဦး
[ pyaN pyau pa ohN ]
Podes repetir por favor?
19
ါ က်မလိပ္စာပါ
[ da kya me laiʔ sa ba ]
Vivo nesta morada
20
ါတ္ဆီ အျပည့္ ျဖည့္ေပးပါ
[ datʔ si ah pyé pyé phyé pé pa ]
Pode atestar, se faz favor
21
ည်းနည်းလေး
[ nei nei lai ]
Só um pouco
22
င္လယ္
[ piN lai ]
Mar
23
န္ခြက္
[ paN kwétʔ ]
Copo
24
ုဒၶဟူးေန႕
[ bo da hū nei' ]
Quarta-feira
25
တ္(စ) ကား အခ်ိန္ဇယား
[ bus car ah chaiN za yɑ̄ ]
O horario dos autocarnos
26
ကစားခ်င္ပါဘူး ေမာေနလို႕
[ me ka sā chiN pa bū mau nén lauɁ ]
Não obrigado, estou muito cansado
27
္ကိုသြားခ်င္လဲ
[ bai ko thou chin lé ]
Onde deseja ir?
28
ထား အခ်ိန္ဇယားရွိလား
[ yet tɑ̄ ah chaiN za yɑ̄ shiʔ lɑ̄ ]
Tem o horário dos comboios
29
ဘက္ရည္
[ la péʔ yei ]
Chá
30
ိုင္
[ waiN ]
Vinho
31
င့္အတြက္
[ thin ah toué ]
À tua saúde!
32
င္းသီး ဟင္းရြက္။
[ 'hiN thī 'hiN yoweʔ ]
Legumes
33
34
ခန္း
[ ah kaN ]
Quarto
35
36
37
ရာသီတု အေျပာင္းအလဲရွိတယ္
[ ya thi ū tu ah pyaung lé shiɁ tai ]
O tempo vai mudar
38
ကက္းထုပ္ တစ္လုံး
[ ket au thaukʔ tit loN ]
Um boné
39
ျပီ
[ a pa ril ]
Abril
40
ဂုတ္
[ ah to ba ]
Agosto
41