Birmană > Alfabet

Alfabet : Birmană

BirmanăRomână
1က
ကက္ဦးထုပ္ တစ္လုံး
[ ket au thaukʔ tit loN ]
O caschetă
2
က္ရင္း
[ keiʔ yiN ]
O furculiță
3
ုဏ္ယူပါတယ္
[ goN yū pa tai ]
Felicitări !
4
5
ါးမွာမယ္။
[ 'ŋa mha mei ]
Voi lua peşte!
6
ကားနည္းနည္းသင္ခ်င္သလား
[ sa kɑ̄ nei nei tiN chiN the lā ]
Vrei să înveți câteva cuvinte?
7
င္ေျခဖုံး/ျမိဳ႕ျပင္
[ shin ché phoN / myo pyiN ]
Periferie
8
ူလိုင္
[ ju liaN ]
Iulie
9
10
11
စာ
[ nya sa ]
Cina
12
13
အေရးေပၚာန
[ ah yei pau tha na ]
Postul de securitate
14
15
16
ဂု္ယူပါတယ္
[ goN yū pa tai ]
Felicitări !
17
စ္ညဘယ္ေလာက္က်လဲ
[ titʔ nya bet laukɁ kya lé ]
Cât costă o noapte?
18
ပ္ေျပာျပပါဦး
[ pyaN pyau pa ohN ]
Poţi să repeţi, te rog?
19
ါ က်မလိပ္စာပါ
[ da kya me laiʔ sa ba ]
Locuiesc la această adresă
20
ါတ္ဆီ အျပည့္ ျဖည့္ေပးပါ
[ datʔ si ah pyé pyé phyé pé pa ]
Plinul, vă rog
21
ည်းနည်းလေး
[ nei nei lai ]
Puţin de tot
22
င္လယ္
[ piN lai ]
Mare
23
န္ခြက္
[ paN kwétʔ ]
un pahar
24
ုဒၶဟူးေန႕
[ bo da hū nei' ]
Miercuri
25
တ္(စ) ကား အခ်ိန္ဇယား
[ bus car ah chaiN za yɑ̄ ]
Orarul aotobuzelor
26
ကစားခ်င္ပါဘူး ေမာေနလို႕
[ me ka sā chiN pa bū mau nén lauɁ ]
Nu, mulțumesc, sunt obosit
27
္ကိုသြားခ်င္လဲ
[ bai ko thou chin lé ]
Unde vreţi să mergeţi?
28
ထား အခ်ိန္ဇယားရွိလား
[ yet tɑ̄ ah chaiN za yɑ̄ shiʔ lɑ̄ ]
Aveți orarul trenurilor?
29
ဘက္ရည္
[ la péʔ yei ]
Ceai
30
ိုင္
[ waiN ]
Vin
31
င့္အတြက္
[ thin ah toué ]
Noroc!
32
င္းသီး ဟင္းရြက္။
[ 'hiN thī 'hiN yoweʔ ]
Legume
33
34
ခန္း
[ ah kaN ]
Cameră
35
36
37
ရာသီတု အေျပာင္းအလဲရွိတယ္
[ ya thi ū tu ah pyaung lé shiɁ tai ]
Timpul se va schimba
38
ကက္းထုပ္ တစ္လုံး
[ ket au thaukʔ tit loN ]
O caschetă
39
ျပီ
[ a pa ril ]
Aprilie
40
ဂုတ္
[ ah to ba ]
August
41