Traducere / Conversație


Învățați chineză - Conversație
Învățați chineză - Conversație
www.loecsen.com

Română Chineză
Bună ziua Ce mai faci? 你好。最近怎么样? - nǐhǎo zuìjìn zěnmeyàng
Bună ziua. Bine, mulțumesc 我很好,谢谢。 - wǒ hěn hǎo xièxiè
Vorbeşti chineza? 你会说中文吗? - nǐ huì shuō Zhōngwén ma?
Nu, nu vorbesc chineza 不, 我不会说中文 - bù wǒ bù huì shuōzhòng wén
Puţin de tot 仅仅一点点 - jǐnjǐn yīdiǎndiǎn
Din ce ţară eşti? 你来自哪个国家? - nǐ láizì nǎge guójiā
De ce naționalitate ești? 你持有哪国国籍? - nǐ chíyǒu nǎ guó guójí
Sunt român 我是罗马尼亚人 - wǒ shì Luómǎníyàrén
Locuieşti aici? 你住在这里吗? - nǐ zhùzài zhèlǐ ma
Da, locuiesc aici 对,我住在这里 - duì wǒ zhùzài zhèlǐ
Mă cheamă Sara. Pe tine cum te cheamă? 我叫萨拉,你呢? - wǒ jiào sà lā nǐ ne
Iulian 我叫朱力安 - wǒ jiào zhū lì ān
Ce faci aici? 你在这里干什么? - nǐ zài zhèlǐ gànshénme
Sunt în vacanță. 我在休假 - wǒ zài xiūjià
Noi suntem în vacanță 我们在休假 - wǒmen zài xiūjià
Sunt în deplasare de afaceri 我在出差 - wǒ zài chūchāi
Eu lucrez aici 我在这里工作 - wǒ zài zhèlǐ gōngzuò
Noi lucrăm aici 我们在这里工作 - wǒmen zài zhèlǐ gōngzuò
Unde putem să mâncăm? 哪里有比较好的餐厅? - nǎli yǒu bǐjiào hǎo de cāntīng
Este vre-un muzeu nu departe de aici? 附近有博物馆吗? - fùjìn yǒu bówùguǎn ma
Unde mă pot conecta la internet? 到哪里能上网? - dào nǎli néng shàngwǎng
( 0 voturi )

Comentariile dvs. sunt binevenite!

Afișați comentariile