Traducere / Plaja


Învățați chineză - Plaja
Învățați chineză - Plaja
www.loecsen.com

Română Chineză
O plajă 海滩 - hǎitān
Știți unde pot să cumpăr o minge? 您知道在哪里能买足球吗? - nín zhīdào zài nǎli néng mǎi zúqiú ma
Este un magazin în această direcție? 往这个方向走会有一家店 - wǎng zhègè fāngxiàng zǒu huì yǒu yī jiā diàn
O minge 足球 - zúqiú
Un binoclu 望远镜 - wàngyuǎnjìng
O caschetă 太阳帽 - tàiyáng mào
Un șervet 浴巾 - yùjīn
Niște sandale 拖鞋 - tuōxié
O găleată 塑料桶 - sùliào tǒng
Cremă solară 防晒霜 - fángshàishuāng
Costum de bae 游泳裤 - yóuyǒng kù
Ochelari de soare 太阳眼镜 - tài
Crustacee 贝壳类 - bèiké lèi
A se bronza 太阳浴 - tàiyáng yù
Însorit 阳光明媚 - yángguāng míngmèi
Apusul soarelui 日落 - rìluò
Umbrelă 遮阳伞 - zhē yángsǎn
Soare 太阳 - tàiyáng
Insolație 中暑 - zhòngshǔ
E periculos de înotat aici? 这里游泳危险吗? - zhèlǐ yóuyǒng wēixiǎn ma
Nu, nu e periculos 不,不危险 - bù, bù wēixiǎn
Da, e interzis de a înota aici 对,这里禁止游泳 - duì zhèlǐ jìnzhǐ yóuyǒng
A înota 游泳 - yóuyǒng
înot 游泳 - yóuyǒng
Val 海浪 - hǎi làng
Mare 大海 - dàhǎi
Dună 沙丘 - shāqiū
Nisip 沙 - shā
Care este timpul probabil pe mâine? 明天天气如何? - míngtiān tiānqì rúhé
Timpul se va schimba 天气要变了 - tiānqì yào biàn le
Va ploua 要下雨 - yào xiàyǔ
Va fi soare 要出太阳 - yào chū tàiyáng
Va fi vânt 要刮大风 - yào guā dà fēng
Costum de baîe 游泳衣 - yóuyǒng yī
Umbră 影子 - yǐngzi

Loecsen Print
( 0 voturi )

Comentariile dvs. sunt binevenite!

Afișați comentariile