Traducere / Învăţăm


Învățați vietnameză - Învăţăm
Învățați vietnameză - Învăţăm
www.loecsen.com

Română Vietnameză
Vrei să înveți câteva cuvinte? Em có muốn học một chút từ vựng không ?
Da, desigur Vâng, được thôi
Cum se numeşte? Cái này gọi là gì ?
Este o masă Đây là cái bàn
O masă, înţelegi? Cái bàn, em có hiểu không?
Nu înţeleg Tôi không hiểu
Poţi să repeţi, te rog? Anh có thể nhắc lại được không ?
N-ai putea să vorbești mai încet? Anh nói chậm lại một chút được không ?
Te rog, n-ai putea s-o scrii? Anh viết ra có được không ?
Am înţeles Tôi hiểu rồi
( 0 voturi )

Comentariile dvs. sunt binevenite!

Afișați comentariile