Перевод / Цифры


Kурсы Армянский - Цифры
Kурсы Армянский - Цифры
www.loecsen.com

Русский Армянский
Ноль Զրո - Zro
один Մեկ - Mek
Два Երկու - Erku
Три Երեք - Ereq
Четыре Չորս - Tchors
Пять Հինգ - Hing
Шесть Վեց - Vets
Семь Յոթ - Yot
Восемь Ութ - Ut
Девять Ինը - Iny
Десять Տաս - Tas
Одиннадцать Տասնմեկ - Tasnmek
Двенадцать Տասներկու - Tasnerku
Тринадцать Տասներեք - Tasnereq
Четырнадцать Տասնչորս - Tasntchors
Пятнадцать Տասնհինգ - Tasnhing
Шестнадцать Տասնվեց - Tasnvets
Семнадцать Տասնյոթ - Tasnyot
Восемнадцать Տասնութ - Tasnut
Девятнадцать Տասնինը - Tasniny
Двадцать Քսան - Qsan
Двадцать один Քսանմեկ - Qsanmek
Двадцать два Քսաներկու - Qsanerku
Двадцать три Քսաներեք - Qsanereq
Двадцать четыре Քսանչորս - Qsantchors
Двадцать пять Քսանհինգ - Qsanhing
Двадцать шесть Քսանվեց - Qsanvets
Двадцать семь Քսանյոթ - Qsanyot
Двадцать восемь Քսանութ - Qsanut
Двадцать девять Քսանինը - Qsaniny
Тридцать Երեսուն - Eresun
Тридцать один Երեսունմեկ - Eresunmek
Тридцать два Երեսուներկու - Eresunerku
Тридцать три Երեսուներեք - Eresunereq
Тридцать четыре Երեսունչորս - Eresuntchors
Тридцать пять Երեսունհինգ - Eresunhing
Тридцать шесть Երեսունվեց - Eresunvets
Сорок Քառասուն - Qarasun
Пятьдесят Հիսուն - Hisun
Шестьдесят Վաթսուն - Vatsun
Семьдесят Յոթանասուն - Yotanasun
Восемьдесят Ութսուն - utsun
Девяносто Իննսուն - Innsun
Сто Հարյուր - Haryur
Сто пять Հարյուր հինգ - Haryur hing
Двести Երկու հարյուր - Erku haryur
Триста Երեք հարյուր - Ereq haryur
Четыреста Չորս հարյուր - Tchors haryur
Тысяча Հազար - Hazar
Тысяча пятьсот Հազար հինգ հարյուր - Hazar hing haryur
Две тысячи Երկու հազար - Yerku hazar
Десять тысяч Տաս հազար - Tas hazar
8.8/10 (14 голоса)

Оставляйте свои комментарии, замечания и пожелания!

Показать комментарии