Перевод / Такси


Kурсы Вьетнамский - Такси
Kурсы Вьетнамский - Такси
www.loecsen.com

Русский Вьетнамский
Такси! Taxi
Куда вам ехать? Em muốn đi đâu ?
Em muốn đi đâu ? Anh muốn đi đâu ?
Я еду на вокзал Tôi đến ga
Я еду в гостиницу День и Ночь Tôi đến khách sạn Ngày và Đêm
Не могли бы вы довезти меня до аэропорта? Vui lòng đưa tôi đến sân bay
Не могли бы вы взять мой багаж? Mang hành lý giúp tôi được không ?
Это далеко отсюда? Chỗ đó có xa đây không ?
Нет, это рядом Không, ở ngay đây thôi
Да, это немного дальше Có, hơi xa đấy
Сколько это будет стоить? Hết bao nhiêu tiền ?
Привизите меня сюда, пожалуйста Làm ơn đưa tôi đến đó
Это cправa Ở bên phải
Это cлева Ở bên trái
Прямо Ở phía trước
Это здесь Ở đây
По этой дороге Ở kia
Стоп! Dừng lại !
Не торопитесь Cứ từ từ
Cứ từ từ Cứ bình tĩnh
Не могли бы вы мне дать чек? Làm ơn viết ra giấy cho tôi được không ?
9.0/10 (6 голоса)

Оставляйте свои комментарии, замечания и пожелания!

Показать комментарии