Översättning / Söka någon


Studieteknik kinesiska - Söka någon
Studieteknik kinesiska - Söka någon
www.loecsen.com

Svenska Kinesiska
Är Sara här? 请问萨拉在吗? - qǐngwèn sà lā zài ma
Ja, hon är här 是的,她在 - shìde tā zài
Hon gick ut 她出去了 - tā chūqù le
Ni kan ringa henne på hennes mobil 您可以打她的手机 - nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
Vet ni var jag skulle kunna få tag på henne? 您知道她到哪儿去了吗? - nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
Hon är på jobbet 她在上班 - tā zài shàngbān
Hon är hemma 她在家 - tā zàijiā
Är Julien här? 请问朱利安在吗? - qǐngwèn zhū lì ān zài ma
Ja, han är här 是的,他在 - shìde tā zài
Han gick ut 他出去了 - tā chūqù le
Vet ni var jag skulle kunna få tag på honom? 您知道他到哪儿去了吗? - nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
Ni kan ringa honom på hans mobil 您可以打他的手机 - nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
Han är på jobbet 他在上班 - tā zài shàngbān
Han är hemma 他在家 - tā zàijiā

Loecsen Print
10.0/10 (1 röster)

Dina synpunkter är välkomna!

Visa kommentarer