10.0/10 (1 röster)

Dina synpunkter är välkomna!

Visa kommentarer

+ 15 teman
Nödvandiga uttryck, Samtal, Söka någon, Fråga efter tiden, Att skiljas åt, Bar, Restaurang, Taxi, Färdmedel, Hotell, Strand, Familjen, Känslor, Lära sig, Färger, Siffror, Vid problem,

Översättning / Vid problem


Studieteknik kinesiska - Vid problem
Studieteknik kinesiska - Vid problem


Svenska Kinesiska
Skulle ni kunna hjälpa mig? 能帮我一下吗? - néng bāng wǒ yīxià ma
Jag är vilse 我迷路了 - wǒ mílù le
Vad vill ni ha? 您需要帮忙吗? - nín xūyào bāngmāng ma
Vad hände? 发生了什么事? - fāshēng le shénme shì
Var kan jag hitta en tolk? 在哪里能找到翻译? - zài nǎli néng zhǎodào fānyì
Var finns närmsta apotek? 最近的药房在哪里? - zuìjìn de yàofáng zài nǎli
Skulle ni kunna ringa efter en läkare, tack? 请问您能帮我找个医生吗? - qǐngwèn nín néng bāng wǒ zhǎo gè yīshēng ma
Vilken slags behandling går ni på för tillället? 目前您正接受什么治疗? - mùqián nín zhèng jiēshòu shénme zhìliáo
Ett sjukhus 一所医院 - yī suǒ yīyuàn
Ett apotek 一家药房 - yī jiā yàofáng
En läkare 一位医生 - yī wèi yīshēng
Vårdcentral 医疗服务 - yīliáo fúwù
Jag har tappat bort mina identitets-handlingar. 我的证件丢了 - wǒde zhèngjiàn diū le
Mina identitets-handlingar har blivit stulna. 我的证件被偷了 - wǒde zhèngjiàn bèi tōu le
Hittegodsavdelning. 失物招领处 - shī wù zhāo lǐng chù
Första hjälpen 医务室 - yīwù shì
Nödutgång 紧急出口 - jǐnjí chūkǒu
Polisen 警察局 - jǐngchájú
Handlingar 身份证件 - shēn fèn zhèngjiàn
Pengar 钱 - qián
Pass 护照 - hùzhào
Bagage 行李 - xíngli
Nej tack, det är bra 不用了,谢谢你 - búyòng le xièxiè nǐ
Låt mig vara ifred! 别烦我! - bié fán wǒ
Försvinn! 走开! - zǒukāi

Loecsen Print