Översättning / Att skiljas åt


Studieteknik kinesiska - Att skiljas åt
Studieteknik kinesiska - Att skiljas åt
www.loecsen.com

Svenska Kinesiska
Vad sent det är! Jag måste gå! 天晚了!我要走了! - tiān wǎn le wǒ yào zǒu le
Skulle vi kunna ses igen? 我们能再见面吗? - wǒmen néng zàijiàn miàn ma
Ja, gärna 当然,我非常愿意 - dāngrán wǒ fēicháng yuànyì
Jag bor pa denna adress 这是我的住址 - zhè shì wǒde zhùzhǐ
Skulle jag kunna få ditt telefonnummer? 有没有电话号码? - yǒu méiyǒu diànhuà hàomǎ
Ja, här får du 有,在这里 - yǒu zài zhèlǐ
Det var trevligt att träffas 和你过得非常愉快 - hé nǐ guò de fēicháng yúkuài
Det tycker jag ocksa, det var trevligt att lära känna dig 我也是,很高兴认识你 - wǒ yě shì hěn gāoxìng rènshi nǐ
Vi ses snart. 希望我们不久能再相见 - xīwàng wǒmen bùjiǔ néng zài xiāng jiàn
Det hoppas jag också 我也希望是这样 - wǒ yě xīwàng shì zhèyàng
Hejdå 再见! - zàijiàn
Vi ses imorgon 明天见! - míngtiān jiàn




10.0/10 (1 röster)

Dina synpunkter är välkomna!

Visa kommentarer