Översättning / Färdmedel


Studieteknik kinesiska - Färdmedel
Studieteknik kinesiska - Färdmedel
www.loecsen.com

Svenska Kinesiska
Ursäkta mig, jag letar efter busshållplatsen 对不起!你知道汽车站在哪里吗 - duìbuqǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma
Vad kostar en biljett till Solstaden? 请问到太阳城的车票价格是多少? - qǐngwèn dào tàiyáng chéng de chēpiào jiàgé shì duōshǎo
Vart går detta tåg? 请问这列火车去什么地方? - qǐngwèn zhè liè huǒchē qù shénme dìfāng
Stannar detta tåg i Solstaden? 这列火车在太阳城停吗? - zhè liè huǒchē zài tàiyáng chéng tíng ma
När avgår tåget till Solstaden? 去太阳城的火车什么时候开? - qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu kāi
När anländer tåget som går till Solstaden? 去太阳城的火车什么时候到? - qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu dào
Skulle jag kunna få en biljett till Solstaden? 我要一张去太阳城的票 - wǒ yào yī zhāng qù tàiyáng chéng de piào
Har ni tågtidtabellen? 您有列车时刻表吗? - nín yǒu lièchē shíkèbiǎo ma
Busstidtabellen 汽车时刻表 - qìchē shíkèbiǎo
Ursäkta, vilket tåg går till Solstaden? 请问哪列火车是去太阳城的? - qǐngwèn nǎ liè huǒchē shì qù tàiyáng chéng de
Det är det där 就是这列 - jiùshì zhè liè
Tack! 谢谢 - xièxiè
Varsågod! Trevlig resa! 不客气,祝您旅途愉快 - búkèqì zhù nín lǚtú yúkuài
Verkstaden 修车库 - xiū chēkù
Bensinmacken 加油站 - jiāyóu zhàn
Skulle jag kunna få tanken full, tack. 请给我油箱加满 - qǐng gěi wǒ yóu xiāng jiā mǎn
Cykel 自行车 - zìxíngchē
Centrum 市中心 - shì zhōngxīn
Förorten 郊区 - jiāoqū
Det är en stor stad 这是个大城市 - zhè shì gè dà chéngshì
Det är en by 这是个村庄 - zhè shì gè cūnzhuāng
Ett berg 一座山 - yīzuòshān
En sjö 一条湖 - yī tiáo hú
Landet 乡村 - xiāngcūn
10.0/10 (1 röster)

Dina synpunkter är välkomna!

Visa kommentarer