+ 15 ธีม
สำนวนที่จำเป็น, สนทนา, หาคน, สังเกตภูมิอากาศ, จากกัน, บาร์, ร้านอาหาร, แท็กซี่, ขนส่ง, โรงแรม, ชายหาด, ครอบครัว, ความรู้สึก, เรียน, สี, จำนวน, ในกรณีที่มีปัญหา,

การแปล / จำนวน


เรียนรู้ ภาษาบัลกาเรีย - จำนวน
เรียนรู้ ภาษาบัลกาเรีย - จำนวน


ภาษาไทย ภาษาบัลกาเรีย
ศูนย์ нула - nula
หนึ่ง едно - edno
สอง две - dve
สาม три - tri
สี่ четири - četiri
ห้า пет - pet
หก шест - šest
เจ็ด седем - sedem
แปด осем - osem
เก้า девет - devet
สิบ десет - deset
สิบเอ็ด единайсет - edinajset
สิบสอง дванайсет - dvanajset
สิบสาม тринайсет - trinajset
สิบสี่ четиринайсет - četirinajset
สิบห้า петнайсет - petnajset
สิบหก шестнайсет - šestnajset
สิบเจ็ด седемнайсет - sedemnajset
สิบแปด осемнайсет - osemnajset
สิบเก้า деветнайсет - devetnajset
ยี่สิบ двайсет - dvajset
ยี่สิบเอ็ด двайсет и едно - dvajset I edno
ยี่สิบสอง двайсет и две - dvaiset I dve
ยี่สิบสาม двайсет и три - dvajset I tri
ยี่สิบสี่ двайсет и четири - dvajset I četiri
ยี่สิบห้า двайсет и пет - dvajset I pet
ยี่สิบหก двайсет и шест - dvajset I šest
ยี่สิบเจ็ด двайсет и седем - dvajset I sedem
ยี่สิบแปด двайсет и осем - dvajset I osem
ยี่สิบเก้า двайсет и девет - dvajset I devet
สามสิบ трийсет - trijset
สามสิบเอ็ด трийсет и едно - trijset I edno
สามสิบสอง тридесет и две - trideset I dve
สามสิบสาม трийсет и три - trijset I tri
สามสิบสี่ трийсет и четири - trijset I četiri
สามสิบห้า трийсет и пет - trijset I pet
สามสิบหก трийсет и шест - trijset I šest
สี่สิบ четиресет - četireset
ห้าสิบ петдесет - petdeset
หกสิบ шейсет - šejset
เจ็ดสิบ седемдесет - sedemdeset
แปดสิบ осемдесет - osemdeset
เก้าสิบ деветдесет - devetdeset
หนึ่งร้อย сто - sto
หนึ่งร้อยห้า петстотин - petstotin
สองร้อย двеста - dvesta
สามร้อย триста - trista
สี่ร้อย четиристотин - četiristotin
หนึ่งพัน хиляда - hiljada
หนึ่งพันห้าร้อย хиляда и петстотин - hiljada I petstotin
สองพัน две хиляди - dve hiljadi
หนึ่งหมื่น десет хиляди - deset hiljadi

Loecsen Print

( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น