การแปล / จำนวน


เรียนรู้ ภาษาปอตุเกส - จำนวน
เรียนรู้ ภาษาปอตุเกส - จำนวน
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาปอตุเกส
ศูนย์ Zero
หนึ่ง Um
สอง Dois
สาม Três
สี่ Quatro
ห้า Cinco
หก Seis
เจ็ด Sete
แปด Oito
เก้า Nove
สิบ Dez
สิบเอ็ด Onze
สิบสอง Doze
สิบสาม Treze
สิบสี่ Catorze
สิบห้า Quinze
สิบหก Dezasseis
สิบเจ็ด Dezassete
สิบแปด Dezoito
สิบเก้า Dezanove
ยี่สิบ Vinte
ยี่สิบเอ็ด Vinte e um
ยี่สิบสอง Vinte e dois
ยี่สิบสาม Vinte e três
ยี่สิบสี่ Vinte e quatro
ยี่สิบห้า Vinte e cinco
ยี่สิบหก Vinte e seis
ยี่สิบเจ็ด Vinte e sete
ยี่สิบแปด Vinte e oito
ยี่สิบเก้า Vinte e nove
สามสิบ Trinta
สามสิบเอ็ด Trinta e um
สามสิบสอง Trinta e dois
สามสิบสาม Trinta e três
สามสิบสี่ Trinta e quatro
สามสิบห้า Trinta e cinco
สามสิบหก Trinta e seis
สี่สิบ Quarenta
ห้าสิบ Cinquenta
หกสิบ Sessenta
เจ็ดสิบ Setenta
แปดสิบ Oitenta
เก้าสิบ Noventa
หนึ่งร้อย Cem
หนึ่งร้อยห้า Cento e cinco
สองร้อย Duzentos
สามร้อย Trezentos
สี่ร้อย Quatrocentos
หนึ่งพัน Mil
หนึ่งพันห้าร้อย Mil e quinhentos
สองพัน Dois mil
หนึ่งหมื่น Dez mil
( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น