การแปล / จากกัน


เรียนรู้ ภาษาอััลบาเนีย - จากกัน
เรียนรู้ ภาษาอััลบาเนีย - จากกัน
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาอััลบาเนีย
ดึกแล้วดิฉันต้องกลับแล้วค่ะ Është vonë. Duhet të iki! - əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
เราจะพบกันอีกได้ไหมครับ Mund të shihemi sërish? - mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
ได้ค่ะ, ด้วยความยินดี Po, me kënaqësi - pɔ, mε kənacəsi
นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ Unë banoj në këtë adresë - unə banɔj nə kətə adɾεsə
คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะ Ke një numër telefoni? - kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
มีครับ, นี่ครับ Po, ja ku është. - pɔ, ja ku əʃtə
เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขครับ Kalova mirë me ty. - kalɔva miɾə mε ty
เช่นเดียวกันค่ะ, ยินดีที่ได้พบคุณ Edhe unë. U gëzova që të takova. - εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
แล้วเราพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะ Do të shihemi së shpejti - dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
ผมหวังเช่นเดียวกันครับ Me kënaqësi - mε kənacəsi
ลาก่อนค่ะ Mirupafshim - miɾupafʃim
พบกันพรุ่งนี้ค่ะ Shihemi nesër! - ʃihεmi nεsəɾ
ลาก่อนครับ Përshëndetje - pəɾʃəndεtjε

Loecsen Print
( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น