+ 15 ธีม
สำนวนที่จำเป็น, สนทนา, หาคน, สังเกตภูมิอากาศ, จากกัน, บาร์, ร้านอาหาร, แท็กซี่, ขนส่ง, โรงแรม, ชายหาด, ครอบครัว, ความรู้สึก, เรียน, สี, จำนวน, ในกรณีที่มีปัญหา,

การแปล / ขนส่ง


เรียนรู้ ภาษาอััลบาเนีย - ขนส่ง
เรียนรู้ ภาษาอััลบาเนีย - ขนส่ง


ภาษาไทย ภาษาอััลบาเนีย
ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถเมล์ครับ Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit. - ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไหร่ครับ Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem? - sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ Ku shkon ky tren, ju lutem? - ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์หรือเปล่าครับ A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit? - a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรครับ Kur niset treni për në Qytetin e Diellit? - kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรครับ Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit? - kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบครับ Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem. - ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ A i keni oraret e trenave? - a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ Orari i autobusave - ɔɾaɾi i autɔbusavε
รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ ครับ Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem? - ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
ขบวนนี้ค่ะ Është ai atje - əʃtə ai atjε
ขอบคุณครับ Faleminderit! - falεmindεɾit
ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยนะคะ Asgjë. Rrugë të mbarë! - asɟə. ruɡə tə mbaɾə
อู่ซ่อมรถ Garazh; Ofiçinë - garazh; ɔfiʧinə
ปั๊มนํ้ามัน Pikë karburanti - pikə kaɾbuɾanti
เต็มถังค่ะ Mbusheni plot, ju lutem. - mbuʃeni plɔt, ju lutεm
รถจักรยาน Dyrrotak - dyrɔtak
ตัวเมือง Qendra e qytetit - cεndɾa ε cytεtit
ชานเมือง Periferia - pεɾifεɾia
เป็นเมืองใหญ่ Është një qytet i madh - əʃtə ɲə cytεt i mað
เป็นหมู่บ้าน Është një fshat - əʃtə ɲə fʃat
ภูเขา Një mal - ɲə mal
ทะเลสาบแห่งหนึ่ง Një liqen - ɲə licen
ชนบท Fshati - f ʃati

Loecsen Print

( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น