การแปล / จำนวน


เรียนรู้ ภาษาอินโดนีเซีย - จำนวน
เรียนรู้ ภาษาอินโดนีเซีย - จำนวน
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย
ศูนย์ Enol
หนึ่ง Satu
สอง Dua
สาม Tiga
สี่ Empat
ห้า Lima
หก Enam
เจ็ด Tujuh
แปด Delapan
เก้า Sembilan
สิบ Sepuluh
สิบเอ็ด Sebelas
สิบสอง Dua belas
สิบสาม Tiga belas
สิบสี่ Empat belas
สิบห้า Lima belas
สิบหก Enam belas
สิบเจ็ด Tujuh belas
สิบแปด Delapan belas
สิบเก้า Sembilan belas
ยี่สิบ Dua puluh
ยี่สิบเอ็ด Dua puluh satu
ยี่สิบสอง Dua puluh dua
ยี่สิบสาม Dua puluh tiga
ยี่สิบสี่ Dua puluh empat
ยี่สิบห้า Dua puluh lima
ยี่สิบหก Dua puluh enam
ยี่สิบเจ็ด Dua puluh tujuh
ยี่สิบแปด Dua puluh delapan
ยี่สิบเก้า Dua pulu sembilan
สามสิบ Tiga puluh
สามสิบเอ็ด Tiga puluh satu
สามสิบสอง Tiga puluh dua
สามสิบสาม Tiga puluh tiga
สามสิบสี่ Tiga puluh empat
สามสิบห้า Tiga puluh lima
สามสิบหก Tigu puluh enam
สี่สิบ Empat pulu
ห้าสิบ Lima puluh
หกสิบ Enam puluh
เจ็ดสิบ Tujuh puluh
แปดสิบ Delapan puluh
เก้าสิบ Sembilan puluh
หนึ่งร้อย Seratus
หนึ่งร้อยห้า Seratu lima
สองร้อย Dua ratus
สามร้อย Tiga ratus
สี่ร้อย Empat ratus
หนึ่งพัน Seribu
หนึ่งพันห้าร้อย Seribu lima ratus
สองพัน Dua ribu
หนึ่งหมื่น Sepuluh ribu
( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น