การแปล / จำนวน


เรียนรู้ ภาษาิอิสราเอล - จำนวน
เรียนรู้ ภาษาิอิสราเอล - จำนวน
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาิอิสราเอล
ศูนย์ אפס - efes
หนึ่ง אחד - ehad
สอง שנים - shnaym
สาม שלושה - shlosha
สี่ ארבעה - arba'a
ห้า חמישה - hamysha
หก ששה - shysha
เจ็ด שבעה - shyva
แปด שמונה - shmona
เก้า תשעה - tysha
สิบ עשרה - asara
สิบเอ็ด אחד-עשר - ehad-asar
สิบสอง שנים-עשר - shneym-asar
สิบสาม שלושה-עשר - shlosha-asar
สิบสี่ ארבעה-עשר - arbaa-asar
สิบห้า חמישה-עשר - hamysha-asar
สิบหก ששה-עשר - shysha-asar
สิบเจ็ด שבעה-עשר - shyva-asar
สิบแปด שמונה-עשר - shmona-asar
สิบเก้า תשעה-עשר - tysha-asar
ยี่สิบ עשרים - esrym
ยี่สิบเอ็ด עשרים ואחד - esrym veehad
ยี่สิบสอง עשרים ושנים - esrym veshnaym
ยี่สิบสาม עשרים ושלושה - esrym veshlosha
ยี่สิบสี่ עשרים וארבעה - esrym vearbaa
ยี่สิบห้า עשרים וחמישה - esrym vehamysha
ยี่สิบหก עשרים וששה - esrym veshysha
ยี่สิบเจ็ด עשרים ושבעה - esrym veshyva
ยี่สิบแปด עשרים ושמונה - esrym veshmona
ยี่สิบเก้า עשרים ותשעה - esrym vetysha
สามสิบ שלושים - shloshym
สามสิบเอ็ด שלושים ואחד - shloshym vehad
สามสิบสอง שלושים ושנים - shloshym veshnaym
สามสิบสาม שלושים ושלושה - shloshym veshlosha
สามสิบสี่ שלושים וארבעה - shloshym vearbaa
สามสิบห้า שלושים וחמישה - shloshym vehamysha
สามสิบหก שלושים וששה - shloshym veshysha
สี่สิบ ארבעים - arbaym
ห้าสิบ חמשים - hamyshym
หกสิบ ששים - shyshym
เจ็ดสิบ שבעים - shyv'eym
แปดสิบ שמונים - shmonym
เก้าสิบ תשעים - tysh'eym
หนึ่งร้อย מאה - mea
หนึ่งร้อยห้า מאה וחמישה - mea vehamysha
สองร้อย מאתים - mataym
สามร้อย שלוש מאות - shlosh meot
สี่ร้อย ארבע מאות - arba meot
หนึ่งพัน אלף - elef
หนึ่งพันห้าร้อย אלף חמש מאות - elef hamesh meot
สองพัน אלפיים - alpaym
หนึ่งหมื่น עשרת אלפים - aseret alafym
3.0/10 (1 โหวต)

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น