การแปล / จำนวน


เรียนรู้ ภาษาเอสโตเนีย - จำนวน
เรียนรู้ ภาษาเอสโตเนีย - จำนวน


ภาษาไทย ภาษาเอสโตเนีย
ศูนย์ Null
หนึ่ง Üks
สอง Kaks
สาม Kolm
สี่ Neli
ห้า Viis
หก Kuus
เจ็ด Seitse
แปด Kaheksa
เก้า Üheksa
สิบ Kümme
สิบเอ็ด Üksteist
สิบสอง Kaksteist
สิบสาม Kolmteist
สิบสี่ Neliteist
สิบห้า Viisteist
สิบหก Kuusteist
สิบเจ็ด Seitseteist
สิบแปด Kaheksateist
สิบเก้า Üheksateist
ยี่สิบ Kakskümmend
ยี่สิบเอ็ด Kakskümmend üks
ยี่สิบสอง Kakskümmend kaks
ยี่สิบสาม Kakskümmend kolm
ยี่สิบสี่ Kakskümmend neli
ยี่สิบห้า Kakskümmend viis
ยี่สิบหก Kakskümmend kuus
ยี่สิบเจ็ด Kakskümmend seitse
ยี่สิบแปด Kakskümmend kaheksa
ยี่สิบเก้า Kakskümmend üheksa
สามสิบ Kolmkümmend
สามสิบเอ็ด Kolmkümmend üks
สามสิบสอง Kolmkümmend kaks
สามสิบสาม Kolmkümmend kolm
สามสิบสี่ Kolmkümmend neli
สามสิบห้า Kolmkümmend viis
สามสิบหก Kolmkümmend kuus
สี่สิบ Nelikümmend
ห้าสิบ Viiskümmend
หกสิบ Kuuskümmend
เจ็ดสิบ Kuuskümmend kuus
แปดสิบ Kaheksakümmend
เก้าสิบ Üheksakümmend
หนึ่งร้อย Sada
หนึ่งร้อยห้า Viissada
สองร้อย Kakssada
สามร้อย Kolmsada
สี่ร้อย Nelisada
หนึ่งพัน Tuhat
หนึ่งพันห้าร้อย Tuhat viissada
สองพัน Kaks tuhat
หนึ่งหมื่น Kümme tuhat

Loecsen Print

( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น