การแปล / จำนวน


เรียนรู้ ภาษาแซเบีย - จำนวน
เรียนรู้ ภาษาแซเบีย - จำนวน
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาแซเบีย
ศูนย์ Nula - noula
หนึ่ง Jedan - yedan
สอง Dva - dva
สาม Tri - tri
สี่ Četiri - tchètiri
ห้า Pet - pet
หก Šest - chèstt
เจ็ด Sedam - sedamm
แปด Osam - osamm
เก้า Devet - devet
สิบ Deset - deset
สิบเอ็ด Jedanaest - yèdanaèsstt
สิบสอง Dvanaest - dvanaèsstt
สิบสาม Trinaest - trinaèsstt
สิบสี่ Četrnaest - tchètrnaèsstt
สิบห้า Petnaest - pètnaèsstt
สิบหก Šesnaest - chèssnaèsstt
สิบเจ็ด Sedamnaest - sèdammnaèsstt
สิบแปด Osamnaest - ossammnaèsstt
สิบเก้า Devetnaest - dèvètnaèsstt
ยี่สิบ Dvadeset - Dvadèssètt
ยี่สิบเอ็ด Dvadeset jedan - dvadèssètt yedan
ยี่สิบสอง Dvadeset dva - dvadèssètt dva
ยี่สิบสาม Dvadeset tri - dvadèssètt tri
ยี่สิบสี่ Dvadeset četiri - dvadèssètt tchetiri
ยี่สิบห้า Dvadeset pet - dvadèssètt pet
ยี่สิบหก Dvadeset šest - dvadèssètt chest
ยี่สิบเจ็ด Dvadeset sedam - dvadèssètt sedam
ยี่สิบแปด Dvadeset osam - dvadèssètt osam
ยี่สิบเก้า Dvadeset devet - dvadèssètt devet
สามสิบ Trideset - tridèssètt
สามสิบเอ็ด Trideset jedan - tridèssètt yedan
สามสิบสอง Trideset dva - tridèssètt dva
สามสิบสาม Trideset tri - tridèssètt tri
สามสิบสี่ Trideset četiri - tridèssètt tchètiri
สามสิบห้า Trideset pet - tridèssètt pet
สามสิบหก Trideset šest - tridèssètt chèstt
สี่สิบ Četrdeset - tchetrdèssètt
ห้าสิบ Pedeset - pèdèssètt
หกสิบ Šezdeset - chezdèssètt
เจ็ดสิบ Sedamdeset - sèdammdèssètt
แปดสิบ Osamdeset - ossamdèssètt
เก้าสิบ Devedeset - dèvèdèssètt
หนึ่งร้อย Sto - sto
หนึ่งร้อยห้า Sto pet - sto pet
สองร้อย Dvesta - dvèsta
สามร้อย Trista - trista
สี่ร้อย Četiristo - tchètiristo
หนึ่งพัน Hiljada - hilyada
หนึ่งพันห้าร้อย Hiljadu petsto - hilyadou petsto
สองพัน Dve hiljade - dvé hilyade
หนึ่งหมื่น Deset hiljada - deset hilyada

Loecsen Print
( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น