การแปล / จำนวน


เรียนรู้ ภาษาโปแลนด์ - จำนวน
เรียนรู้ ภาษาโปแลนด์ - จำนวน
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาโปแลนด์
ศูนย์ Zero
หนึ่ง Jeden
สอง Dwa
สาม Trzy
สี่ Cztery
ห้า Pięć
หก Sześć
เจ็ด Siedem
แปด Osiem
เก้า Dziewięć
สิบ Dziesięć
สิบเอ็ด Jedenaście
สิบสอง Dwanaście
สิบสาม Trzynaście
สิบสี่ Czternaście
สิบห้า Piętnaście
สิบหก Szesnaście
สิบเจ็ด Siedemnaście
สิบแปด Osiemnaście
สิบเก้า Dziewiętnaście
ยี่สิบ Dwadzieścia
ยี่สิบเอ็ด Dwadzieścia jeden
ยี่สิบสอง Dwadzieścia dwa
ยี่สิบสาม Dwadzieścia trzy
ยี่สิบสี่ Dwadzieścia cztery
ยี่สิบห้า Dwadzieścia pięć
ยี่สิบหก Dwadzieścia sześć
ยี่สิบเจ็ด Dwadzieścia siedem
ยี่สิบแปด Dwadzieścia osiem
ยี่สิบเก้า Dwadzieścia dziewięć
สามสิบ Trzydzieści
สามสิบเอ็ด Trzydzieści jeden
สามสิบสอง Trzydzieści dwa
สามสิบสาม Trzydzieści trzy
สามสิบสี่ Trzydzieści cztery
สามสิบห้า Trzydzieści pięć
สามสิบหก Trzydzieści sześć
สี่สิบ Czterdzieści
ห้าสิบ Pięćdziesiąt
หกสิบ Sześćdziesiąt
เจ็ดสิบ Siedemdziesiąt
แปดสิบ Osiemdziesiąt
เก้าสิบ Dziewięćdziesiąt
หนึ่งร้อย Sto
หนึ่งร้อยห้า Sto pięć
สองร้อย Dwieście
สามร้อย Trzysta
สี่ร้อย Czterysta
หนึ่งพัน Tysiąc
หนึ่งพันห้าร้อย Tysiąc pięćset
สองพัน Dwa tysiące
หนึ่งหมื่น Dziesięć tysięcy
( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น