ตัวอักษร (ภาษาไทย)

1

 • ก > ระป๋อง > กระป๋อง
  Play
 • ข > นมปัง > ขนมปัง
  Play
 • ค > รับ, ตกลง > ครับ, ตกลง
  Play
 • ง > เิน > เงิน
  Play
 • จ > ะคิดราคาเท่าไหร่ครับ > จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ
  Play
 • ช > นบท > ชนบท
  Play
 • ซ > าร่าอยู่ไหมครับ > ซาร่าอยู่ไหมครับ
  Play
 • ด > ิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ > ดิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ
  Play
 • ต > กลงค่ะ > ตกลงค่ะ
  Play
 • ถ > รจักรยาน > รถจักรยาน
  Play
 • ท > ราย > ทราย
  Play
 • ธ > เออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ > เธออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ
  Play
 • น > ม > นม
  Play
 • บ > ขวนนี้ค่ะ > ขบวนนี้ค่ะ
  Play
 • ป > ั๊มนํ้ามัน > ปั๊มนํ้ามัน
  Play
 • ผ > มขอแลกสตางค์ได้ไหมครับ > ผมขอแลกสตางค์ได้ไหมครับ
  Play
 • ฝ > นจะตกค่ะ > ฝนจะตกค่ะ
  Play
 • พ > บกันพรุ่งนี้ค่ะ > พบกันพรุ่งนี้ค่ะ
  Play
 • ภ > รรยาของผมครับ > ภรรยาของผมครับ
  Play
 • ม > ันฝรั่ง > มันฝรั่ง
  Play
 • ย > ินดีด้วยนะคะ > ยินดีด้วยนะคะ
  Play
 • ร > ถจักรยาน > รถจักรยาน
  Play
 • ล > าก่อนครับ > ลาก่อนครับ
  Play
 • ว > ันจันทร์ > วันจันทร์
  Play
 • ศ > ูนย์ > ศูนย์
  Play
 • ส > ระนํ้า > สระนํ้า
  Play
 • ห > ก > หก
  Play
 • อ > พาร์ตเม้นท์ > อพาร์ตเม้นท์
  Play
 • กั > กับก๋วยเตี๋ยวค่ะ > กับก๋วยเตี๋ยวค่ะ
  Play
 • กา > กางเกงว่ายนํ้า > กางเกงว่ายนํ้า
  Play
 • กิ > กินข้าวค่ะ > กินข้าวค่ะ
  Play
 • กุ > กุ้งหอยปูปลา > กุ้งหอยปูปลา
  Play
 • เก > เกิดอะไรขึ้นครับ > เกิดอะไรขึ้นครับ
  Play
 • แก > แก้ว > แก้ว
  Play
 • กร > กระป๋อง > กระป๋อง
  Play