การแปล / จำนวน


เรียนรู้ ไหมคะ - จำนวน
เรียนรู้ ไหมคะ - จำนวน
www.loecsen.com

ภาษาไทย ไหมคะ
ศูนย์ သုည / ၀ - thoN ŋya
หนึ่ง တစ္ / ၁ - titʔ
สอง ႏွစ္ / ၂ - nhit'
สาม သံုး / ၃ - thouN
สี่ ေလး / ၄ - léi
ห้า ငါး / ၅ - ŋa
หก ေျခာက္ / ၆ - chaukʔ
เจ็ด ခုႏွစ္ / ၇ - kouN nhit'
แปด ရွစ္ / ၈ - chit ?
เก้า ကိုး / ၉ - ko
สิบ တစ္ဆယ္ / ၁၀ - thit sai
สิบเอ็ด ဆယ့္တစ္ / ၁၁ - seʔ titʔ
สิบสอง ဆယ့္ႏွစ္ / ၁၂ - seʔ nhit'
สิบสาม ဆယ့္သံုး / ၁၃ - seʔthouN
สิบสี่ တစ္ဆယ့္ေလး / ၁၄ - seʔ léi
สิบห้า တစ္ဆယ့္ငါး / ၁၅ - seʔ ŋa
สิบหก တစ္ဆယ့္ေျခာက္ / ၁၆ - seʔ chaukʔ
สิบเจ็ด တစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ / ၁၇ - seʔ kouN nhit
สิบแปด တစ္ဆယ့္ရွစ္ / ၁၈ - seʔ chitʔ
สิบเก้า ဆယ့္ကိုး / ၁၉ - Seʔ ko
ยี่สิบ ႏွစ္ဆယ္ / ၂၀ - nhit sai
ยี่สิบเอ็ด ႏွစ္ဆယ့္တစ္ / ၂၁ - nhit seʔ titʔ
ยี่สิบสอง ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ / ၂၂ - nhit seʔ nhit'
ยี่สิบสาม ႏွစ္ဆယ့္သံုး / ၂၃ - nhit seʔ thouN
ยี่สิบสี่ ႏွစ္ဆယ့္ေလး / ၂၄ - nhit seʔ léi
ยี่สิบห้า ႏွစ္ဆယ့္ငါး / ၂၅ - nhit seʔ ŋa
ยี่สิบหก ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္ / ၂၆ - nhit seʔ chauk
ยี่สิบเจ็ด ႏွစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ / ၂၇ - nhit seʔ kouN nhit
ยี่สิบแปด ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ / ၂၈ - nhit seʔ chitʔ
ยี่สิบเก้า ႏွစ္ဆယ့္ကိုး / ၂၉ - nhit seʔ ko
สามสิบ သံုးဆယ္ / ၃၀ - thouN sai
สามสิบเอ็ด သံုးဆယ့္တစ္ / ၃၁ - thouN seʔ titʔ
สามสิบสอง သံုးဆယ့္ႏွစ္ / ၃၂ - thouN seʔ nhit
สามสิบสาม သံုးဆယ့္သံုး / ၃၃ - thouN seʔ thouN
สามสิบสี่ သံုးဆယ့္ေလး / ၃၄ - thouN seʔ léi
สามสิบห้า သံုးဆယ့္ငါး / ၃၅ - thouN seʔ ŋa
สามสิบหก သံုးဆယ့္ေျခာက္ / ၃၆ - thouN seʔ chauk
สี่สิบ ေလးဆယ္ / ၄၀ - léi sai
ห้าสิบ ငါးဆယ္ / ၅၀ - ŋa sai
หกสิบ ေျခာက္ဆယ္ / ၆၀ - chauk sai
เจ็ดสิบ ခုႏွစ္ဆယ္ / ၇၀ - kouN nhit' sai
แปดสิบ ရွစ္ဆယ္ / ၈၀ - chit ? Sai
เก้าสิบ ကိုးဆယ္ / ၉၀ - ko sai
หนึ่งร้อย တစ္ရာ / ၁၀၀ - titʔ ya
หนึ่งร้อยห้า တစ္ရာ့ငါး / ၁၀၅ - titʔ ya ŋa
สองร้อย ႏွစ္ရာ / ၂၀၀ - nhit ya
สามร้อย သံုးရာ / ၃၀၀ - thouN ya
สี่ร้อย ေလးရာ / ၄၀၀ - léi ya
หนึ่งพัน တစ္ေထာင္ / ၁၀၀၀ - titʔ taung
หนึ่งพันห้าร้อย တစ္ေထာင့္ငါးရာ / ၁၅၀၀ - titʔ taung ŋa ya
สองพัน ႏွစ္ေထာင္ / ၂၀၀၀ - nhit taung
หนึ่งหมื่น တစ္ေသာင္း / ၁၀၀၀၀ - titʔ thaung
( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น