Çeviri / Sayılar


Öğrenme arnavutça - Sayılar
Öğrenme arnavutça - Sayılar
www.loecsen.com

Türkçe Arnavutça
Sıfır Zero - zεɾɔ
Bir Një - ɲə
Iki Dy - dy
Üç Tre - tɾε
Dört Katër - katəɾ
Beş Pesë - pεsə
Altı Gjashtë - ɟaʃtə
Yedi Shtatë - ʃtatə
Sekiz Tetë - tεtə
Dokuz Nëntë - nəntə
On Dhjetë - ðjεtə
On bir Njëmbëdhjetë - ɲəmbəðjεtə
On iki Dymbëdhjetë - dymbəðjεtə
On üç Trembëdhjetë - trεmbəðjεtə
On dört Katërmbëdhjetë - katəɾmbəðjεtə
On beş Pesëmbëdhjetë - pεsəmbəðjεtə
On altı Gjashtëmbëdhjetë - ɟaʃtəmbəðjεtə
On yedi Shtatëmbëdhjetë - ʃtatəmbəðjεtə
On sekiz Tetëmbëdhjetë - tεtəmbəðjεtə
On dokuz Nënëtëmbëdhjetë - nəntəmbəðjεtə
Yirmi Njëzetë - ɲəzεtə
Yirmi bir Njëzetë e një - ɲəzεtə ε ɲə
Yirmi iki Njëzetë e dy - ɲəzεtə ε dy
Yirmi üç Njëzetë e tre - ɲəzεtə ε tɾε
Yirmi dört Njëzetë e katër - ɲəzεtə ε katəɾ
Yirmi beş Njëzetë e pesë - ɲəzεtə ε pεsə
Yirmi altı Njëzetë e gjashtë - ɲəzεtə ε ɟaʃtə
Yirmi yedi Njëzetë e shtatë - ɲəzεtə ε ʃtatə
Yirmi sekiz Njëzetë e tetë - ɲəzεtə ε tεtə
Yirmi dokuz Njëzetë e nëntë - ɲəzεtə εnəntə
Otuz Tridhjetë - tɾiðjεtə
Otuz bir Tridhjetë e një - tɾiðjεtə ε ɲə
Otuz iki Tridhjetë e dy - tɾiðjεtə ε dy
Otuz üç Tridhjetë e tre - tɾiðjεtə ε trε
Otuz dört Tridhjetë e katër - tɾiðjεtə ε katəɾ
Otuz beş Tridhjetë e pesë - tɾiðjεtə εpεsə
Otuz altı Tridhjetë e gjashtë - tɾiðjεtə εɟaʃtə
Kırk Dyzetë - dyzεt
Elli Pesëdhjetë - pεsəðjεtə
Altmış Gjashtëdhjetë - ɟaʃtəðjεtə
Yetmiş Shtatëdhjetë - ʃtatəðjεtə
Seksen Tetëdhjetë - tεtəðjεtə
Doksan Nëntëdhjetë - nəntəðjεtə
Yüz Njëqind - ɲəcind
Yüz beş Njëqind e pesë - ɲəcind ε pεsə
Iki yüz Dyqind - dycind
Üç yüz Treqind - tɾεcind
Dört yüz Katërqind - katəɾcind
Bin Një mijë - ɲə mijə
Bin beş yüz Një mijë e pesëqind - ɲə mijə ε pεsəcind
Iki bin Dy mijë - dymijə
On bin Dhjetë mijë - ðjεtə mijə
8.0/10 (3 oylamalar)

Yorumlarınızı bekliyoruz!

Yorumları göster