词汇 > 波斯语

1 - 主要的表达方式

主要的表达方式
测验
课程
1 你好 سلام
salâm
2 其他表达方式 سلام
ruz xoš
3 晚上好 سلام
salâm
4 其他表达方式 سلام
asr bexeyr
5 再见 خداحافظ
xodâ hâfez
6 其他表达方式 خداحافظ
xodâ negahdâr
7 回头见 تا بعد
tâ ba'd
8 بله
balé
9 比较口语化的表达方式 بله
ore
10 不是 نه
na
11 لطفاً
lotfan
12 谢谢 ممنون
mamnun
13 非常感谢! خیلی ممنون
xeyli mamnun
14 谢谢您的帮助 ممنون از کمکتون
mamnun az komaketun
15 没关系 خواهش می کنم
xâheš mikonam
16 باشه
bâše
17 多少钱? ببخشید قیمت این چنده؟
bebaxšid qeymate in cande?
18 对不起! ببخشید
bebaxšid
19 比较正式的表达方式 ببخشید
ozr mixâm
20 我不懂 نمی فهمم
nemifahmam
21 其他表达方式 نمی فهمم
motevajeh nemišam
22 我懂了 فهمیدم
fahmidam
23 我不知道 نمیدونم
nemidunam
24 禁止 ممنوع
mamnu'
25 请问洗手间在哪里? ببخشید دستشویی کجاست؟
bebaxšid dastšui kojâst?
26 新年好! سال نو مبارک
sale no mobârak
27 生日快乐! تولدت مبارک
tavalodet mobârak
28 比较正式的表达方式 تولدت مبارک
tavalodetun mobârak
29 节日快乐! عیدت مبارک
eydet mobârak
30 比较正式的表达方式 عیدت مبارک
eydetun mobârak
31 祝贺您! مبارکه
mobârake2 - 对话

对话
测验
课程
1 你好。最近怎么样? سلام. چطوری؟
salâm. cetori?
2 我很好,谢谢。 سلام. خوبم. ممنون
salam. Xubam. mamnun
3 仅仅一点点 فقط یه کم
faqat ye kam
4 你来自哪个国家? اهل کدوم کشوری؟ا
ahle kodum kešvari?
5 比较正式的表达方式 اهل کدوم کشوری؟ا
az kodum kešvar miyâyi?
6 你持有哪国国籍? ملیتت چیه؟
meliyatet cie?
7 你住在这里吗? تو هم اینجا زندگی میکنی؟
to ham injâ zendegi mikoni?
8 对,我住在这里 آره اینجا زندگی میکنم.
âre injâ zendegi mikonam
9 我叫萨拉,你呢? اسم من ساراست. اسم تو چیه؟
esme man sârâst? Esme to cie?
10 我叫朱力安 ژولیان
Julien
11 你在这里干什么? اینجا چیکار میکنی؟
injâ cikâr mikoni?
12 我在休假 اومدم تعطیلات
umadam ta'tilât
13 我们在休假 اومدیم تعطیلات
umadim ta'tilât
14 我在出差 سفر کاری اومدم
safare kâri umadam
15 我在这里工作 اینجا کار میکنم
injâ kâr mikonam
16 我们在这里工作 اینجا کار میکنیم
injâ kâr mikonim
17 哪里有比较好的餐厅? کجاها میشه یه غذای خوب خورد؟
kojâhâ miše ye qazâye xub xord?
18 附近有博物馆吗? این اطراف موزه هست؟
in atrâf muze hast?
19 到哪里能上网? کجا می تونم به اینترنت وصل شم؟
kojâ mitunam be internet vasl šam?3 - 学习

学习
测验
课程
1 你想学一点词汇吗? دوست داری یه چند تا لغت یاد بگیری؟
dust dâri ye cand tâ loqat yâd begiri?
2 好的! آره، باشه
âre bâše
3 这个怎么称呼? اسم این چیه؟
esme in cie?
4 这是一张桌子 یه میزه
ye mize
5 桌子,你懂吗? یه میز، می فهمی؟
ye miz, mifahmi?
6 我不懂 نمی فهمم
nemifahmam
7 请你重复一遍,好吗? میشه لطفاً تکرار کنی؟
miše lotfan tekrâr koni ?
8 你能说得慢一点吗? میشه یه کم آرومتر صحبت کنی؟
miše ye kam ârumtar sohbat koni lotfan?
9 你能写下来吗? میشه بنویسیش لطفا؟
miše benevisiš lotfan?
10 我懂了 فهمیدم
fahmidam4 - 颜色

颜色
测验
课程
1 我很喜欢这张桌子的颜色 رنگ این میز رو دوست دارم
range in miz ro dust dâram
2 这是红色的 قرمزه
qermeze
3 其他表达方式 قرمزه
qermez range
4 蓝色 آبی
âbiye
5 黄色 زرد
zard
6 白色 سفید
sefid
7 黑色 سیاه
siâh
8 绿色 سبز
sabz
9 橙色 نارنجی
nârenji
10 紫色 بنفش
banafš
11 灰色 خاکستری
xâkestari5 - 数字

数字
测验
课程
1 صفر
sefr
2 یک
yek
3 دو
do
4 سه
se
5 چهار
câhâr
6 پنج
panj
7 شش
šeš
8 日常用语 شش
šiš
9 هفت
haft
10 هشت
hašt
11 نه
noh
12 ده
dah
13 十一 یازده
yâzdah
14 十二 دوازده
davâzdah
15 十三 سیزده
sizdah
16 十四 چهارده
câhârdah
17 十五 پانزده
pânzdah
18 日常用语 پانزده
punzdah
19 十六 شانزده
šânzdah
20 日常用语 شانزده
šunzdah
21 十七 هفده
hevdah
22 日常用语 هفده
hivdah
23 十八 هجده
hejdah
24 日常用语 هجده
hiždah
25 十九 نوزده
nuzdah
26 二十 بیست
bist
27 二十一 بیست و یک
bisto yek
28 二十二 بیست و دو
bisto do
29 二十三 بیست و سه
bisto se
30 二十四 بیست و چهار
bisto câhâr
31 二十五 بیست و پنج
bisto panj
32 二十六 بیست و شش
bisto šeš
33 日常用语 بیست و شش
bisto šiš
34 二十七 بیست و هفت
bisto haft
35 二十八 بیست و هشت
bisto hašt
36 二十九 بیست و نه
bisto noh
37 三十 سی
si
38 三十一 سی و یک
sio yek
39 三十二 سی و دو
sio do
40 三十三 سی و سه
sio se
41 三十四 سی و چهار
sio câhâr
42 三十五 سی و پنج
sio panj
43 三十六 سی و شش
sio šeš
44 日常用语 سی و شش
sio šiš
45 四十 چهل
cehel
46 五十 پنجاه
panjâh
47 六十 شصت
šast
48 七十 هفتاد
haftâd
49 八十 هشتاد
haštâd
50 九十 نود
navad
51 一百 صد
sad
52 一百零五 پانصد
pânsad
53 日常用语 پانصد
punsad
54 二百 دویست
divist
55 三百 سیصد
sisad
56 四百 چهارصد
câhârsad
57 一千 هزار
hezâr
58 一千五百 هزار و پانصد
hezâro pânsad
59 日常用语 هزار و پانصد
hezâro punsad
60 二千 دو هزار
do hezâr
61 一万 ده هزار
dah hezâr6 - 时态参考标记

时态参考标记
测验
课程
1 你什么时候到的? کی رسیدی اینجا؟
key residi injâ?
2 今天 امروز
emruz
3 昨天 دیروز
diruz
4 两天前 دو روز پیش
do ruz piš
5 你呆多久呢? چند روز می مونی؟
cand ruz mimuni?
6 我明天走 فردا برمیگردم
fardâ barmigardam
7 我后天走 پس فردا برمیگردم
pasfardâ barmigardam
8 我三天后走 سه روز دیگه برمیگردم
se ruz dige barmigardam
9 星期一 دوشنبه
došambe
10 星期二 سه شنبه
sešambe
11 星期三 چهارشنبه
câhâršambe
12 星期四 پنج شنبه
panjšambe
13 星期五 جمعه
jome
14 星期六 شنبه
šambe
15 星期天 یکشنبه
yekšambe
16 1月 ژانویه
žânviyeh
17 2月 فوریه
fevriyeh
18 3月 مارس
mârs
19 4月 آوریل
âvril
20 5月 مه
me
21 6月 ژوئن
žuan
22 7月 ژوئیه
žuiye
23 8月 اوت
ut
24 9月 سپتامبر
septâmbr
25 10月 اکتبر
octobr
26 11月 نوامبر
novâmbr
27 12月 دسامبر
desâmbr
28 你几点出发? ساعت چند راه می افتی؟
sâ'at cand râh miofti?
29 早晨...八点 صبح ساعت هشت
sobh sâ'at hašt
30 早晨... 八点十五分 صبح ساعت هشت و ربع
sobh sâ'at hašto rob
31 比较正式的表达方式 صبح ساعت هشت و ربع
sobh sâ'at hašto pânzdah daqiqe
32 早晨... 八点三十分 صبح ساعت هشت و نیم
sobh sâ'at hašto nim
33 比较正式的表达方式 صبح ساعت هشت و نیم
sobh sâ'at hašto si daqiqe
34 早晨... 八点四十五分 صبح ساعت یه ربع به نه
sobh sâ'at ye rob be noh
35 比较正式的表达方式 صبح ساعت یه ربع به نه
sobh sâ'at hašto cehelo panj daqiqe
36 晚上... 十八点 عصر ساعت شش
asr sâ'at šiš
37 比较正式的表达方式 عصر ساعت شش
šeš
38 我迟到了 دیرم شده
diram šode7 - 出租车

出租车
测验
课程
1 出租车! تاکسی!
taksi
2 你到哪里去? کجا میخواهید برید؟
kojâ mixâyd berid
3 我去火车站 میخوام برم ایستگاه قطار
mixâm beram istgâhe qatâr
4 我要去日夜旅馆 میرم به هتل شب و روز
miram be hotele šabo ruz
5 您能送我去机场吗? میشه من رو ببرید فرودگاه؟
miše man ro bebarid forudgâh
6 您能帮我提行李吗? میشه چمدونهام رو بردارید؟
miše camedunhâm ro bardârid
7 离这儿远吗? از اینجا دوره؟
az injâ dure
8 不远,就在旁边 نه، همین بغله
na hamin baqale
9 有一点儿远 بله یه کم دوره
bale ye kam dure
10 多少钱? چقدر میشه؟
ceqadre miše
11 请送我去这里 من رو ببرید اینجا لطفاً
man ro bebarid injz lotfan
12 朝右边 سمت راسته
samte râste
13 朝左边 سمت چپه
samte cape
14 笔直走 مستقیمه
mostaqime
15 到了 همینجاست
haminjâst
16 在那儿 از این طرفه
az in tarafe
17 停! همینجا نگه دارید
haminjâ negah dârid
18 慢慢来别着急 عجله نکنید
ajale nakonid
19 您能给我开张发票吗? میشه رسید بدید لطفاً
miše resid bedid lotfan8 - 情感

情感
测验
课程
1 我很喜欢你的国家 کشورت رو خیلی دوست دارم
kešvaret to xeyli dust dâram
2 我喜欢你 دوستت دارم
duset dâram
3 我很幸福 خوشحالم
xošhâlam
4 我很难过 ناراحتم
nârâhatam
5 我在这里感觉很好 اینجا احساس خوبی دارم
injâ ehsâse xubi dâram
6 我很冷 سردمه
sardameh
7 我很热 گرممه
garmameh
8 太大了 خیلی بزرگه
xeyli bozorge
9 太小了 خیلی کوچیکه
xeyli kucike
10 非常好 عالیه
âlie
11 今晚你想出去吗? دوست داری امشب بریم بیرون؟
dust dâri emšab berim birun?
12 我今晚想出去 دوست دارم امشب بریم بیرون
dust dâram emšab berim birun
13 这是个好主意 پیشنهاد خوبیه
pišnâhâde xubiye
14 我想好好玩玩 دوست دارم خوش بگذرونم
dust dâram xoš begzarunam
15 这不是个好主意 پیشنهاد خوبی نیست
pišnâhâde xubiye nist
16 今晚我不想出去 دوست ندارم امشب برم بیرون
dust nadâram emšab beram birun
17 我想休息 میخوام استراحت کنم
mixâm esterâhat konam
18 你想做运动吗? دوست داری ورزش کنیم؟
dust dari varzeš konim?
19 是的,我想好好放松一下! نیاز دارم خستگی در کنم.
niâz dâram xastegi dar konam
20 我打网球 تنیس بازی میکنم.
tenis bazi mikonam
21 不,谢谢,我很累 نه ممنون. کمی خسته ام.
na manun kami xastam9 - 家庭

家庭
测验
课程
1 你这儿有亲戚吗? خانواده ات هم اینجان؟
xânevâdat ham injân?
2 我的父亲 پدرم
pedaram
3 我的母亲 مادرم
mâdaram
4 我的儿子 پسرم
pesaram
5 我的女儿 دخترم
doxtaram
6 一个哥哥 یه برادر
ye barâdar
7 一个姐姐 یه خواهر
ye xâhar
8 一个朋友 یه دوست
ye dust
9 一个朋友 یه دوست
ye dust
10 我的男朋友 دوستم
dustam
11 我的女朋友 دوستم
dustam
12 我的丈夫 شوهرم
šoharam
13 比较正式的表达方式 شوهرم
hamsaram
14 我的妻子 زنم
zanam
15 比较正式的表达方式 زنم
xânumam/hamsaram10 - 酒吧

酒吧
测验
课程
1 酒吧 بار
bâr
2 你要不要喝点什么? نوشیدنی میل داری؟
nušidani meyl dâri?
3 نوشیدن
nušidan
4 杯子 لیوان
livân
5 好的,谢谢 با کمال میل
bâ kamâle meyl
6 你喝什么? چی میخوری؟
ci mixori?
7 有些什么可以喝的? نوشیدنی چی دارید؟
nušidani ci dârid?
8 有矿泉水,还有果汁 آب هست و آبمیوه
âb hasto âbmive
9 آب
âb
10 能加点冰块吗? میشه یخ هم بریزید؟
miše yax ham berizid?
11 冰块 یخ
yax
12 巧克力 شکلات
šokolât
13 牛奶 شیر
šir
14 چای
cây
15 咖啡 قهوه
qahve
16 加糖 با شکر
bâ šekar
17 加奶油 با خامه
bâ xâme
18 葡萄酒 شراب
šarâb
19 啤酒 آبجو
âbejo
20 请给我一杯茶 یه چای لطفاً
ye cây lotfan
21 请给我一杯啤酒 یه آبجو لطفاً
ye âbejo lotfan
22 您想要喝什么? نوشیدنی چی میل دارید؟
nušidani ci meyl dârid
23 请给我两杯茶 دو تا چای لطفاً
do tâ cây lotfan
24 请给我两杯啤酒 دو تا آبجو لطفا
do tâ âbejo lotfan
25 什么也不用,谢谢 هیچی. ممنون
hici mamnun
26 干杯 به سلامتی تو
be salâmatiye to
27 为健康干杯! به سلامتی
be salâmati
28 其他表达方式 به سلامتی
nuš
29 我要买单 صورتحساب لطفاً
surathesâb
30 一共多少钱? چقدر باید تقدیم کنم؟
ceqadr bâyad taqdim konam?
31 二十欧元 بیست یورو
bist yoro
32 我请你 مهمون منی
mehmune mani11 - 饭店

饭店
测验
课程
1 餐馆 رستوران
resturân
2 你想吃点东西吗? غذا میل داری؟
qazâ meyl dâri?
3 是的,我想吃点东西 آره بدم نمیاد.
âre badam nemiyâd
4 吃饭 خوردن
xordan
5 我们到哪里去吃饭? کجا بریم غذا بخوریم؟
kojâ berim qaza boxorim?
6 我们到哪里去吃午饭? کجا می تونیم ناهار بخوریم؟
kojâ mitunim nâhâr boxorim?
7 晚餐 شام
šâm
8 早餐 صبحانه
sobhâne
9 对不起,打扰一下! لطفا!
lotfan
10 请给我菜单 منو، لطفا!
meno lotfan
11 这是菜单! بفرمایید منو
befarmâyid meno
12 你喜欢吃什么?肉还是鱼? چی دوست داری بخوری؟ گوشت یا ماهی؟
ci dust dâri boxori? Gušt yâ mâhi?
13 再加饭 با برنج
bâ berenj
14 再加意大利面 با ماکارونی
bâ mâkâroni
15 土豆 سیب زمینی
sib zamini
16 蔬菜 سبزیجات
sabzijât
17 炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋? املت، نیمرو، یا تخم مرغ آب پز
omlet, nimru, ya toxme morqe âb paz
18 面包 نان
nân
19 黄油 کره
karé
20 一份色拉 سالاد
sâlâd
21 一份甜点 دسر
deser
22 水果 میوه
mive
23 请问您有刀吗? میشه برام یه چاقو بیارید لطفاً؟
miše barâm ye câqu biyârid lotfan?
24 有,我马上去拿 بله، الساعه
bale assâ'e
25 چاقو
câqu
26 چنگال
cangâl
27 勺子 قاشق
qâšoq
28 这是热菜吗? این غذای گرمه؟
in qazâye garme
29 是的,而且很辣! بله، بسیار هم تنده
bale besyâr ham tonde
30 داغ
dâq
31 سرد
sard
32 تند
tond
33 我要一份鱼! من ماهی میخورم
man mâhi mixoram
34 我也一样 من هم همینطور
man ham hamintor12 - 离开

离开
测验
课程
1 天晚了!我要走了! دیره. باید برم
dire bâyad beram
2 我们能再见面吗? می تونیم باز همدیگه رو ببینیم؟
mitunim bâz hamdige ro bebinim?
3 当然,我非常愿意 آره، با کمال میل
âre bâ kamâle meyl
4 这是我的住址 من این آدرس زندگی میکنم
man in âdres zendegi mikonam
5 其他表达方式 من این آدرس زندگی میکنم
in adrese mane
6 有没有电话号码? خط تلفن داری؟
xate telefon dâri?
7 有,在这里 آره، بیا
âre biâ
8 和你过得非常愉快 با تو بهم خوش گذشت
bâ to behem xoš gozašt
9 我也是,很高兴认识你 من هم همینطور، از دیدنت خوشحال شدم
man ham hamintor az didanet xošhâl šodam
10 希望我们不久能再相见 به زودی همدیگه می بینیم
be zudi hamdige ro mibinim
11 我也希望是这样 من هم امیدوارم
man ham omidvâram
12 再见! خداحافظ
xodâ hâfez
13 明天见! تا فردا
tâ fardâ
14 再见! خداحافظ
xodâ hâfez13 - 交通

交通
测验
课程
1 对不起!你知道汽车站在哪里吗 ببخشید، دنبال ایستگاه اتوبوس میگردم
bebaxšid donbâle istgâhe utubus migardam
2 请问到太阳城的车票价格是多少? ببخشید، قیمت بلیت برای شهر خورشید چنده؟
bebaxšid qeymate bilit barâye šahre xoršid cande?
3 请问这列火车去什么地方? ببخشید این قطار کجا میره؟
bebaxšid in qatâr kojâ mire?
4 这列火车在太阳城停吗? این قطار در شهر خورشید توقف میکنه؟
in qatâr dar šahre xoršid tavaqof mikone?
5 比较口语化的表达方式 این قطار در شهر خورشید توقف میکنه؟
in qatâr tu šahre xoršid vâymiste?
6 去太阳城的火车什么时候开? قطار شهر خورشید ساعت چند حرکت می کنه؟
qatâre šahre xoršid sâ'at cand harekat mikone?
7 去太阳城的火车什么时候到? قطار شهر خورشید ساعت چند میرسه؟
qatâre šahre xoršid sâ'at cand mirese?
8 我要一张去太阳城的票 ببخشید یه بلیت برای شهر خورشید میخوام
bebaxšid ye bilit barâye šahre xoršid mixâm
9 您有列车时刻表吗? ساعت قطارها رو دارید؟
sâ'ate qatârhâ ro dârid?
10 汽车时刻表 ساعت حرکت اتوبوس ها
sâ'ate harekate utubus hâ
11 请问哪列火车是去太阳城的? ببخشید قطار شهر خورشید کدومه؟
bebaxšid qatâre šahre xoršid kudume?
12 就是这列 اونه
une
13 谢谢 ممنون
mamnun
14 不客气,祝您旅途愉快 خواهش میکنم. سفر بخیر
xâheš mikonam, safar bexeyr
15 修车库 گاراژ تعمیر
gârâž ta'mir
16 加油站 پمپ بنزین
pompe benzin
17 请给我油箱加满 پرش کنید لطفاً
poreš konid lotfan
18 自行车 دوچرخه
docarxe
19 市中心 مرکز شهر
markaze šahr
20 郊区 حومه
hume
21 这是个大城市 شهر بزرگیه
šahre bozorgiye
22 这是个村庄 یه روستاست
ye rustâst
23 一座山 یک کوه
ye kuh
24 一条湖 یک دریاچه
ye daryâce
25 乡村 دشت
dašt
26 同义词 دشت
rustâ14 - 找人

找人
测验
课程
1 请问萨拉在吗? ببخشید سارا اینجاست؟
bebaxšid sârâ injâst?
2 是的,她在 بله اینجاست
bale injâst
3 她出去了 رفته بیرون
rafte birun
4 您可以打她的手机 میتونید به موبایلش زنگ بزنید
mitunid be mobâyleš zang bezanid
5 您知道她到哪儿去了吗? میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ mitunam peydâš konam?
6 其他表达方式 میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ rafte?
7 她在上班 سر کاره.
sare kâre
8 她在家 خونه است
xunast
9 请问朱利安在吗? ببخشید ژولیان اینجاست؟
bebaxšid žuliyân injâst?
10 是的,他在 بله اینجاست
bale injâst
11 他出去了 رفته بیرون
rafte birun
12 您知道他到哪儿去了吗? میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ mitunam peydâš konam?
13 其他表达方式 میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ rafte?
14 您可以打他的手机 میتونید به موبایلش زنگ بزنید
mitunid be mobâyleš zang bezanid
15 他在上班 سر کاره.
sare kâre
16 他在家 خونه است
xunast15 - 宾馆

宾馆
测验
课程
1 酒店 هتل
hotel
2 公寓 آپارتمان
âpârtemân
3 欢迎 خوش آمدید!
xoš âmadid
4 日常用语 خوش آمدید!
xoš umadid
5 您这儿有空房间吗? اتاق خالی دارید
otâqe xâli dârid
6 房间带浴室吗? این اتاق حموم هم داره؟
in otâq hamum ham dâre?
7 比较正式的表达方式 این اتاق حموم هم داره؟
in otâq hamâm ham dâre
8 您更喜欢二张单人床吗? دو تخت یک نفره ترجیح میدید؟
do taxte ye nafare tarjih midid?
9 您想要双人房吗? یه اتاق دو نفره میخواید؟
ye otâqe do nafare mixâyd?
10 房间带盆浴 - 带阳台- 带淋浴 اتاق با حمام، بالکن و دوش
otaq bâ hama
11 住宿加早餐 اتاق با صبحانه
otâqe bâ sobhâne
12 日常用语 اتاق با صبحانه
sobhune
13 住一晚多少钱? قیمت یه شب چنده؟
qeymate ye šab cande?
14 我想先看看房间! اول میخوام اتاق رو ببینم لطفاً
aval mixâm otâq ro bebinam lotfan
15 当然可以! بله البته
bale albate
16 谢谢。房间非常不错。 ممنون. اتاق خیلی خوبیه
mamnun otâq xeyli xube
17 好,我能定今晚的房间吗? بسیارخب، میتونم برای امشب رزرو کنم؟
besyâr xob mitunam barâye emšab rezerv konam?
18 太贵了,谢谢。 برای من یه کم گرونه. ممنون
barâye man ye kam gerune mamnun
19 请您照管一下我的行李,可以吗? ببخشید میشه لطفاٌ چمدون هام رو بیارید؟
bebaxšid miše lotfan camedunhâm ro biyârid?
20 我的房间在哪里? ببخشید اتاق من کجاست؟
bebaxšid otâqe man kojâst?
21 在二楼 طبقه اوله
tabaqeye avale
22 有电梯吗? آسانسور داره؟
âsânsor dâre?
23 电梯在您的左边 آسانسور دست چپتونه.
âsânsor daste capetune
24 电梯在您的右边 آسانسور دست راستتونه.
âsânsor daste râstetune
25 洗衣房在哪里? رختشویی کجاست؟
raxtšui kojâst
26 在底楼 طبقه همکفه
tabaqeye hamkafe
27 底楼 طبقه همکف
tabaqeye hamkaf
28 房间 اتاق
otâq
29 干洗店 خشکشویی
xoškšui
30 美发厅 آرایشگاه
ârâyešgâh
31 停车场 پارکینگ خودرو
parkinge xodro
32 我们在会议室见? همدیگه رو تو اتاق جلسات می بینیم.
otâqe jalasât kojâst
33 其他表达方式 همدیگه رو تو اتاق جلسات می بینیم.
qarâremun otâqe jalasât
34 会议室 اتاق جلسات
otâqe jalasât
35 游泳池的暖气开了 آب استخر گرم است
âbe estaxr garm ast
36 日常用语 آب استخر گرم است
estaxr garme
37 游泳池 استخر
estaxr
38 请7点叫醒我 لطفاً من رو ساعت 7 بیدار کنید
lotfan man ro sâ'ate haft bidâr konid
39 请给我钥匙 کلید رو بدید لطفاً
kilid ro bedid lotfan
40 请给我房卡 کارت الکترونیک اتاق رو لطف میکنید؟
kârte electronike otâq ro lotf mikinoid?
41 有我的留言吗? ببخشید کسی برای من پیغامی گذاشته؟
bebaxšid kasi barâye man peyqâmi gozâšte
42 有,在这里 بله، بفرمایید
bale befarmâyid
43 没有 نه، پیغامی ندارید
na peyqâmi nadârid
44 在哪里能兑换零钱? کجا می تونم اسکناس خرد کنم؟
kojâ mitunam eskenâs xurd konam?
45 您能给我换些零钱吗? ببخشید میتونید این اسکناس رو برام خرد کنید؟
bebaxšid mitunid in eskenâs ro barâm xurd konid?
46 行,您需要换多少? بله می تونیم. چقدر میخواید خرد کنید؟
nale mitunim. Ceqadr mixâyd xurd konid?16 - 海滩

海滩
测验
课程
1 海滩 ساحل
sâhel
2 您知道在哪里能买足球吗? میدونید از کجا میتونم یه توپ بخرم؟
midunid az kojâ mitunam ye tup bexaram?
3 往这个方向走会有一家店 یک فروشگاه تو این مسیر هست
ye forušgâh tu in masir hast
4 足球 توپ
tup
5 望远镜 دوربین شکاری
durbine šekâri
6 太阳帽 کلاه
kolah
7 浴巾 حوله
hole
8 拖鞋 صندل
sandal
9 塑料桶 سطل
satl
10 防晒霜 کرم ضد آفتاب
kereme zedde âftab
11 游泳裤 شورت شنا
šorte šena
12 太阳眼镜 عینک افتابی
eynake âftâbi
13 贝壳类 خرچنگ
xarcang
14 太阳浴 حمام آفتاب گرفتن
hamâme âftab gereftan
15 阳光明媚 آفتابی
âftâbi
16 日落 غروب
qorub
17 遮阳伞 سایبان
sâyebân
18 太阳 خورشید
xoršid
19 中暑 آفتاب سوختگی
âftâb suxtegi
20 这里游泳危险吗? ببخشید خطرناکه اینجا شنا کنی؟
bebaxišid xatarnâke injâ šenâ koni?
21 其他表达方式 ببخشید خطرناکه اینجا شنا کنی؟
injâ šenâ kardan xatarnâke?
22 不,不危险 نه، خطرناک نیست
na xatarnâk nist
23 对,这里禁止游泳 بله، اینجا شنا کردن ممنوعه.
bale inja šena kardan mamnu'e
24 游泳 شنا کردن
šenâ kardan
25 游泳 شنا
šenâ
26 海浪 موج
moj
27 大海 دریا
daryâ
28 沙丘 تپه شنی
tappeye šeni
29 شن
šen
30 明天天气如何? پیش بینی هواشناسی برای فردا چیه؟
pišbiniye havâšenâsi barâye fardâ ciye?
31 其他表达方式 پیش بینی هواشناسی برای فردا چیه؟
fardâ havâ cetorie?
32 天气要变了 هوا اینطوری نمی مونه
havâ intori nemimune
33 要下雨 میخواد بارون بیاد
mixâd bârun biyâd
34 要出太阳 آفتابی خواهد بود
âftâti xâhad bud
35 要刮大风 باد شدیدی خواهد وزید
bâde šadidi xâhad vazid
36 游泳衣 لباس شنا/مایو
lebâse šena/ mâyo
37 影子 سایه
sâye17 - 如有疑问

如有疑问
测验
课程
1 能帮我一下吗? میشه لطفاً کمکم کنید؟
miše lotfan komakam monid ?
2 我迷路了 من گم شدم
man gom šodam
3 您需要帮忙吗? چی میخواید؟
ci mixâyd?
4 发生了什么事? چی شده؟
ci šode?
5 在哪里能找到翻译? کجا میتونم یه مترجم شفاهی پیدا کنم؟
kojâ mitonam ye motarjeme šafâhi peydâ konam?
6 最近的药房在哪里? نزدیکترین داروخونه به اینجا کجاست؟
nazdiktarin dâruxune be injâ kojâst?
7 比较正式的表达方式 نزدیکترین داروخونه به اینجا کجاست؟
dâruxâne
8 请问您能帮我找个医生吗? میشه یه دکتر خبر کنید لطفاً؟
miše ye doktor xabar konid lotfan?
9 目前您正接受什么治疗? الان تحت چه درمانی هستید؟
al'ân tahte ce darmâni hastid?
10 一所医院 بیمارستان
bimârestân
11 一家药房 داروخانه
dâruxane
12 日常用语 داروخانه
dâruxune
13 一位医生 دکتر
doktor
14 医疗服务 خدمات پزشکی
xadamâte pezeški
15 我的证件丢了 مدارکم رو گم کردم
madârekam ro gom kardam
16 我的证件被偷了 دزد مدارکم رو زد
dozd madârekam ro zad
17 失物招领处 دفتر اشیاء گم شده
daftare ašiyâ'e gom šode
18 医务室 درمانگاه
darmângah
19 紧急出口 خروج اضطراری
xoruje ezterari
20 警察局 پلیس
polis
21 身份证件 مدارک
madârek
22 پول
pul
23 护照 گذرنامه
gozarnâme
24 行李 چمدان
camedân
25 日常用语 چمدان
camedun
26 不用了,谢谢你 نه ممنون، خوبه!
na mamnun xube
27 别烦我! راحتم بذارید!
râhatam bezarid
28 走开! برید!
berid
下载mp3和pdf
MP3 + PDF

下载所有表达方式

免费演示开端

下载mp3和pdf